I mitten av december slutrapporterade Boverket sitt digitaliseringsuppdrag för 2021. Flera steg tas mot en digital samhällsbyggnadsprocess samtidigt som förslagen innebär praktiska utmaningar, inte minst för kommunerna som är den stora aktören när förslagen ska genomföras.

Läs mer

Skogsstyrelsen har fått ett nytt regeringsuppdrag som syftar till att inleda arbetet med ett sektorsgemensamt ramverk för digitalisering. I uppdraget ingår också att utveckla en ny modell för skoglig planering. Uppdraget ska slutredovisas senast december 2024. Patrik André, digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen och styrelseledamot i Geoforum Sveriges styrelse, berättar mer.

Läs mer

Den 21 januari hölls en debatt om öppna data i riksdagen. Larry Söder (KD) har ställt en interpellation till bostadsminister Johan Danielsson (S).

Ur interpellationen:
Den 18 mars 2021 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om geodata. Uppmaningen är att regeringen ska prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt och återkomma med förslag på hur det ska finansieras. Arbetet med standardisering av geodata bör också skyndas på, tycker riksdagen. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta utifrån riksdagens beslut den 18 mars 2021?

Här kan du ta del av debatten: Öppna geodata - en digital racerbana

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu presenterat vilka yrkesutbildningar som beviljas medel att starta 2022. I år har data/IT prioriterats och data/IT är därmed det största utbildningsområdet inom yrkeshögskolan. Inom samhällsbyggnad och anläggning beviljades medel till enbart 50 av de 205 inkomna ansökningarna.

Läs mer