Geoforum Sverige har gett synpunkter på Boverkets förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning. Det nya förslaget syftar till att möjliggöra digital informationshantering. Geoforum lyfter exempelvis att förslaget behöver kompletterande information om hur övergången till digital hantering av detaljplaneinformation ska gå till. Geoforum pekar också på att nationella och lokala resurser behöver avsättas för kompetensutveckling hos kommunerna och andra aktörer inom planprocessen. Detta för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Läs mer

Boverket har tagit fram ett slutligt förslag till föreskrifter om detaljplan med tillhörande konsekvensutredning. Föreskriften anses innehålla ”tekniska regler” och behöver därmed gå igenom en EU-anmälan. Efter EU-anmälan kommer föreskriften beslutas av Boverket så att den kan träda i kraft under hösten 2020 och möjlig att använda.

Läs mer

I Göteborgs intensiva stadsutveckling är behovet av aktuell och korrekt grundläggande geodata stort hos exploatörer, projektörer och andra aktörer. Stadsbyggnadskontoret fortsätter att publicera öppna geodata, och nu är det dags för tre datamängder som är speciellt riktade till alla som arbetar med att utveckla staden: baskartan, adresser och höjdmodell.

Läs mer

Geoforum-medlemmen Mapillary, som har sin bas i Malmö, brukar beskrivas som en utmanare till Google Maps. För några dagar sedan avslöjade Mapillarys vd Jan Erik Solem att Facebook har köpt bolaget.

Läs mer