Strategisk utblick är en framåtblickande samlingsrapport från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som lyfter fram forskning och analyser på en rad olika ämnen av strategisk betydelse för den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. I år innehåller den en artikel om geografisk information. Författarna problematiserar öppna geodata och menar att det behövs en nationell strategi för geografisk information som blir allt mer tillgänglig och användbar i och med teknikutvecklingen.

Läs mer

Lars Beckman (M) har ställt en så kallad skriftlig fråga till bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson om öppna geodata. Han undrar när Peter Eriksson avser att redovisa förslag till nästa steg i processen, det vill säga en komplett reform för införande av öppna geodata. Lars Beckman citerar Geoforum Sveriges beskrivning av varför öppna geodata behövs.
 

I höst finns det flera utlysningar inom samhällsbyggnadsområdet som är relevanta för geodatabranschen. Bakom tre av dessa står de strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment och Viable Cities (tidigare namn var Smarta och hållbara städer) samt forskningsrådet Formas.

Läs mer

För att göra regionala analyser på statistik, och visa på skillnader mellan olika områden, har man länge använt den så kallade SAMS-indelningen. Vid årsskiftet lanserar SCB en ny mer detaljerad rikstäckande delområdesindelning som blir fritt tillgänglig. Indelningen heter Demografiska statistikområden och förkortas DeSO. Denna mer detaljerade geografiska indelning ger bättre analyser!

Läs mer

Lantmäteriet har tagit fram en broschyr där de samlat utbildningar inom lantmäteriområdet och vissa andra utbildningar med koppling till Lantmäteriets verksamhet. De lyfter fram karriärmöjligheter, den stora efterfrågan på nya högskole- och civilingenjörer med lantmäteriutbildning och möjligheten att få jobba med att göra samhällsnytta. 

Läs mer