Riksrevisionen förbereder nu en granskning av fastighetsbildningssystemet. Fastighetsbildningen har stor betydelse för bland annat byggandet av bostäder och förvaltning av vägar, anläggningar och fastigheter. Långa handläggningstider, svårförutsebar prissättning, kompetensbrist och oklar rollfördelning mellan stat och kommun är problem som uppmärksammats. Det Riksrevisionen nu kommer att granska är om systemet för fastighetsbildning är effektivt utformat.

Läs mer

Regeringen har gett Vinnova, DIGG, PTS och Vetenskapsrådet i uppdrag att förbereda ett program som ska kraftsamla för Sveriges digitala omställning. Digitaliseringen ska stärka Sveriges konkurrenskraft och innovations­förmåga, utveckla välfärden och påskynda omställningen mot en hållbar utveckling.

Läs mer

Swecos nya upplaga av rapporten Sveriges nya geografi kartlägger det vi idag vet om pandemins påverkan på flera områden i kommunerna: näringslivet, äldreomsorgen, arbetslösheten och trångboddheten bland annat. Kommunerna kommer att spela en avgörande roll när samhället ska återhämta sig, skriver Sweco i rapporten som är fylld av geografiska analyser och kartor som visualiserar siffrorna.

Läs mer

Nu har Lantmäteriet driftsatt den första versionen av den nationella geodataplattformen. Den ska försörja en digital samhällsbyggnadsprocess med nationellt standardiserad information. Digitala detaljplaner och byggnadsinformation är de första informationsmängderna som blir tillgängliga via plattformen.

– Det är mycket glädjande att Lantmäteriet nu har driftsatt den första versionen av den nationella geodataplattformen med standardiserade data. Det är ett viktigt steg i utvecklingen av en helt digital samhällsbyggnadsprocess, säger Sofi Almquist, Geoforum Sveriges vd.

Läs mer

Geoforum Sverige har skickat in synpunkter på Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information. Geoforum har under flera år arbetat med frågan om öppna geodata; vi har initierat studier, skrivit debattartiklar samt genomfört seminarier och konferenser. Förslaget till den nya öppna data-lagen kommer att möjliggöra mer öppna data i Sverige framöver. Geoforum Sverige ser positivt på förslaget men kompletterar med ytterligare kommentarer.

pdfLäs Geoforums remissvar

Här hittar du delbetänkandet från utredningen