Den 3 februari öppnar det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlysningen Innovationsidén, med 3 miljoner kronor i potten. Utlysningen söker goda idéer för digitalisering av samhällsbyggandet hos start-up, små eller medelstora företag och kommuner. Förutom finansiering för att utveckla och testa en idé finns också möjligheten att få coachning inför ansökan.

Läs mer

I slutet av januari slutrapporterade Lantmäteriet sitt regeringsuppdrag för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Hittills har 162 kommuner anslutit sig för att tillgängliggöra detaljplaner i den nationella geodataplattformen och 22 har levererat in skarpa data. Infrastrukturen för nationellt standardiserade datamängder finns på plats, nu behöver takten öka för att nå den förväntade effekten av en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer

I mitten av december slutrapporterade Boverket sitt digitaliseringsuppdrag för 2021. Flera steg tas mot en digital samhällsbyggnadsprocess samtidigt som förslagen innebär praktiska utmaningar, inte minst för kommunerna som är den stora aktören när förslagen ska genomföras.

Läs mer

Skogsstyrelsen har fått ett nytt regeringsuppdrag som syftar till att inleda arbetet med ett sektorsgemensamt ramverk för digitalisering. I uppdraget ingår också att utveckla en ny modell för skoglig planering. Uppdraget ska slutredovisas senast december 2024. Patrik André, digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen och styrelseledamot i Geoforum Sveriges styrelse, berättar mer.

Läs mer

Den 21 januari hölls en debatt om öppna data i riksdagen. Larry Söder (KD) har ställt en interpellation till bostadsminister Johan Danielsson (S).

Ur interpellationen:
Den 18 mars 2021 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om geodata. Uppmaningen är att regeringen ska prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt och återkomma med förslag på hur det ska finansieras. Arbetet med standardisering av geodata bör också skyndas på, tycker riksdagen. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta utifrån riksdagens beslut den 18 mars 2021?

Här kan du ta del av debatten: Öppna geodata - en digital racerbana