Regeringen har gett DIGG i uppdrag att analysera förutsättningarna för kommuner och regioner att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och grunddata. Analysen ska göras i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den utveckling som sker inom samhällsbyggnadsområdet kan bidra till bättre informationsutbyte inom hela offentlig sektor – och stärka välfärden, menar Christina Thulin, SKR.

Läs mer

Geodata är en förutsättning för samhällsbyggande i vid bemärkelse. Lantmäteriet och Geodatarådet har nu lanserat den nya nationella geodatastrategin som lyfter fram hur geodata kan bidra till lösningar på viktiga samhällsutmaningar, och till bättre beslutsunderlag på lokal, regional och nationell nivå.

Läs mer

Nu har Boverket släppt slutrapporten för regeringsuppdraget att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. I den framgår att Boverket vill fortsätta arbetet med att utveckla förutsättningar för en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess med hög rättssäkerhet för medborgare, företag och beslutsfattare. De vill få fram en heltäckande bild av hur den svenska modellen för utbyte av samhällsbyggnadsinformation ska se ut.

Läs mer

Många kommuner jobbar med att digitalisera bygglovsprocessen för att effektivisera internt och underlätta för medborgare och företag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nu släppt en rapport som ger en lägesbild av hur kommunerna arbetar för att digitalisera sin ärendehantering inom bygglov. Rapporten bygger på en enkät som SKR skickade till alla bygglovsenheter hösten 2019 och intervjuer med kommuner som kommit långt.

Läs mer