Rapporter

Föreningen arbetade tidigare med att ta fram rapporter inom området geografisk information och geografisk IT. Här hittar du flera av dem i pdf. De allra äldsta finns inte i pdf men kontakta oss om du är intresserad av någon av dem. 

Tryckta rapporter kan beställas via e-post. Pris: 100 kr exkl moms.

Namnet på föreningen Geoforum Sverige var tidigare ULI, Utvecklingsrådet för landskapsinformation, därav organisationsnamn ULI nedan.

2007:1 Geografiska informationssystem inom hälsovård och skolförvaltning – möjliggör bra beslut och effektivare verksamhet! (pdf)
Lisa Samuelsson, ULI

2005 november: GIS i media (pdf)
Rapporten finns enbart i pdf och ingår inte i rapportserien "ULI-rapport"
Helén Windarp, praktikant ULI

2005:1 Geografisk information i Sverige 2003 (pdf)
Patrik Ottoson & Lisa Samuelsson, ULI
Resultat från ULI Geoforums undersökningar om geografisk information och GIS efter 2005 hittar du på sidorna om Lägesbild GI Sverige.

2003:1 Geografisk information – principer för nyttjanderätter, finansiering och prissättning (pdf)
Gösta Pellbäck, Stefan Björkhammar och Patrik Ottoson
2003:1 bilaga (pdf)

2002:2 Kompetensbehov inom Geografisk IT (pdf)
Patrik Ottoson, ULI

2002:1 Etik och geografisk information – Etiska avvägningar och möjligheter till reglering (pdf)
Mia Andersson, ULI

2001:3 GI i Sverige 2000 (pdf)
Redovisning och analys av ULIs enkät avseende användandet av geografisk information. Mia Andersson, ULI

2001:2 Nyttan med standardisering (pdf)
Väg- och järnvägsnät, Belägenhetsadresser
Hans-Gunnar Lundholm, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

2001:1 Geografisk IT som strategisk resurs – motiv och drivkrafter (pdf)
Katarina Lindgren & Christer Lindgren, Eken och Arken

2000:1 Användning av tesaurus i metadata (sammanfattning)
Michael Östling, Satellus AB

1999:3 LedningsGIS i Örebro (pdf)
Ingår i serien Goda Exempel på GIS-användning
Arne Rosander, Saltsjöbaden

1999:2 Distribuerade geografiska metadata, Problem och möjligheter (pdf)
Anders Östman, Luleå Tekniska Universitet

1999:1 GIS i Försvarsmakten (pdf)
Att införa GIS - att få GIS accepterat och använt i en komplex organisation. Ingår i serien Goda Exempel på GIS-användning
Mats Söderberg, MS GIS&Kart-tjänst

1998:2 ULIs historia (pdf)
En sammanfattning av ULIs verksamhet sedan bildandet.
Lars Hansen, ULI.

1998:1 GIT i Kalmar (pdf)
Studie av GIT hos stadsbyggnadskontoret och andra förvaltningar i Kalmar kommun. Ingår i serien Goda Exempel på GIS-användning.
Folke Sundberg, Stockholm

1997:2 GIS i Sverige 1997
Samlad redovisning av svaren från ULIs enkät om GIS-användning, behov av utbildning och FoU.
Lars Hansen, ULI.

1997:1 Kostnads/nyttoanalyser av GIS-projekt
Analys av 4 GIS-projek som varit i drift 3 år eller mer
Katarina Lindgren, Eken & Arken.

1996:1 GIS i Sverige 1995
Samlad redovisning av svaren från ULIs enkät 1994 om GIS-användning mm.
Folke Sundberg, ULI

Utbytet av geografiska data
Översiktlig kartläggning och analys av informationsflödet mellan förvaltningsnivåerna.
Nationella SamGIS-gruppen 1994-01-25.

1992:2 Handlingsprogram för forskning och utveckling inom geografiska informationssystem

Ulf Andersson (Sandgren), ULI

1992:1 Swedish R&D in GIS 1991
Ulf Andersson (Sandgren), ULI

1991:3 GIS-användning i Sverige 1991

Sammanställning av enkätsvar
Ulf Andersson (Sandgren), ULI

1991:2 GIS-programvaror
Beskrivning över GIS-programvaror som marknadsförs i Sverige
Ulf Andersson (Sandgren), ULI

1991:1 Införande av GIS.

Samlade erfarenheter och råd om införande av geografiska informationssystem (GIS) i en organisation.
Ulf Andersson (Sandgren), ULI

1990:6 The Swedish Standardization project within the field of GIS
Clas-Göran Persson/ Torbjörn Cederholm

1990:5 GIS i Sverige
Kartläggning av GIS-verksamheten i Sverige. Sammanställning av enkätsvar.

1989:4 Geografiska informationssystem.
Föredrag vid ULIs utbildnings- och informationsdagar 1989.

GIS för hantering och analys av information om naturförhållanden

Specialnummer av Svensk Lantmäteritidskrift 1989:1.

Standardisering inom området landskapsinformation
Förslag till organisationsstruktur och handlingsprogram.
Torbjörn Cederholm och Clas-Göran Persson, Stockholm/Gävle januari 1989.

Research and Development within the field of Geographic Information Systems in Sweden

National Report presented at the Second Scandinavian Research Conference on Geographical Information Systems, 19-21 October 1988, Hönefoss, Norway
Clas-Göran Persson, ULI

Program för GPS-verksamheten i Sverige med tonvikt på stationär positionering
Utarbetat av den svenska GPS-gruppen och ULI. LMV-rapport 1988:19.

Program för Forskning och utveckling inom området landskapsinformation
Utarbetat av AgLinFoU september 1986.

Följ oss

linkedin logo 70