Boverket har nu slutrapporterat sitt regeringsuppdrag för 2022 om fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen. Bland leveranserna finns en begreppsbank för enhetlig begreppsanvändning i branschen, ett demo-API för ÖP-katalogen och en specifikation för långtidsbevarande av detaljplaner. Slutrapporten innehåller även förstudier inom fem områden.

Läs mer

I slutet av januari kom beskedet från EU – offentliga data som är särskilt värdefulla för samhället ska vara avgiftsfria och göras tillgängliga som öppna data. Bland de data som pekas ut finns nationell geodata som Lantmäteriet ansvarar för, till exempel fastighetsgränser, flygfoton, höjddata och kartor. Geoforum ställde några frågor till Mikael Jenssen, funktionschef på Lantmäteriet om beskedet och vad som händer nu på Lantmäteriet.

Läs mer

Kompetensförsörjning har länge pekats ut som en stor utmaning för geodataområdet i Sverige. Geoforum driver tillsammans med Lantmäteriet ett treårigt projekt för att göra branschen mindre anonym och attrahera unga till utbildningar och yrken på området. Många av Geoforums medlemmar är engagerade i projektet som nu går in i en genomförandefas.

Läs mer

När det nationella AI-uppdraget nu slutrapporterar är slutsatsen att det behövs mer för att kunna realisera nyttorna med AI inom offentlig sektor. Ett av förslagen på åtgärder är att tillgängliggöra en gemensam infrastruktur för utveckling och förvaltning av AI-drivna tjänster inom offentlig sektor.

Läs mer

Boverket har publicerat en begreppsbank som samlar termer och begrepp kopplat till plan och bygglagen, PBL. Syftet är att underlätta för alla som använder sig av samhällsbyggnadstermer genom att bidra till en enhetlig terminologi.

Läs mer