Nu har Boverket släppt slutrapporten för regeringsuppdraget att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. I den framgår att Boverket vill fortsätta arbetet med att utveckla förutsättningar för en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess med hög rättssäkerhet för medborgare, företag och beslutsfattare. De vill få fram en heltäckande bild av hur den svenska modellen för utbyte av samhällsbyggnadsinformation ska se ut.

Läs mer

Många kommuner jobbar med att digitalisera bygglovsprocessen för att effektivisera internt och underlätta för medborgare och företag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nu släppt en rapport som ger en lägesbild av hur kommunerna arbetar för att digitalisera sin ärendehantering inom bygglov. Rapporten bygger på en enkät som SKR skickade till alla bygglovsenheter hösten 2019 och intervjuer med kommuner som kommit långt.

Läs mer

Geoforum Sverige har gett synpunkter på Boverkets förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning. Det nya förslaget syftar till att möjliggöra digital informationshantering. Geoforum lyfter exempelvis att förslaget behöver kompletterande information om hur övergången till digital hantering av detaljplaneinformation ska gå till. Geoforum pekar också på att nationella och lokala resurser behöver avsättas för kompetensutveckling hos kommunerna och andra aktörer inom planprocessen. Detta för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Läs mer

Boverket har tagit fram ett slutligt förslag till föreskrifter om detaljplan med tillhörande konsekvensutredning. Föreskriften anses innehålla ”tekniska regler” och behöver därmed gå igenom en EU-anmälan. Efter EU-anmälan kommer föreskriften beslutas av Boverket så att den kan träda i kraft under hösten 2020 och möjlig att använda.

Läs mer