Lars Beckman (M) har ställt en skriftlig fråga till Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) om arbetet för en digital samhällsbyggnadsprocess. Han frågar vad statsrådet avser att göra för att åstadkomma konkreta resultat och undanröja juridiska och organisatoriska hinder för att snabba på införandet av en digital samhällsbyggnadsprocess med tillgång till öppna geodata och fastighetsdata. Per Bolunds svar ger en bra bild av det arbete som gjorts i och med regeringsuppdragen till Lantmäteriet och Boverket. Han avslutar naturligtvis sitt svar med att han avser att fortsätta arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen under denna mandatperiod.

Läs frågan och svaret här

 

Trähusföretagen ser vikten av den digitala konferensen Arbeta smart inom planering och byggande. En digital samhällsbyggnadsprocess skapar stora nyttor för Trähusföretagens medlemmar.

– Att arbeta smart genom en gemensam nationell digital samhällsbyggnadsprocess ger stora nyttor för våra medlemmar som producerar och bygger bostäder i hela landet. Konferensen Arbeta Smart är ett viktigt steg för att kunna minska handläggningstider för att få fram byggrätt, bygglov och fastighetsbildning, och leder oss också mot en enhetlig tolkning av regelverket, säger Gustaf Edgren, projektledare TMF, Trähusföretagen.

Läs mer

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att analysera förutsättningarna för kommuner och regioner att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och grunddata. Analysen ska göras i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den utveckling som sker inom samhällsbyggnadsområdet kan bidra till bättre informationsutbyte inom hela offentlig sektor – och stärka välfärden, menar Christina Thulin, SKR.

Läs mer

Geodata är en förutsättning för samhällsbyggande i vid bemärkelse. Lantmäteriet och Geodatarådet har nu lanserat den nya nationella geodatastrategin som lyfter fram hur geodata kan bidra till lösningar på viktiga samhällsutmaningar, och till bättre beslutsunderlag på lokal, regional och nationell nivå.

Läs mer