Organisation

Geoforum Sverige representerar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Branschorganisationens dagliga verksamhet leds av en vd som också är kanslichef. 

Runt om i landet finns även fristående regionala GIS-föreningar som din organisation också kan vara medlem i.

Medlemmar

Bland medlemmarna hittar du statliga myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag, högskolor/universitet och andra organisationer som samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Varje medlem har en huvudkontaktperson men alla medarbetare i organisationen kan engagera sig och ta del av Geoforum Sveriges information och medlemsförmåner.

Studenter, pensionärer, arbetssökande och utlandsarbetande kan bli medlemmar genom individuellt medlemskap.

Årsmöte

Årsmötet är Geoforums högsta beslutande organ. På årsmötet, som hålls på våren, sker val av styrelse, fastställande av medlemsavgifter med mera.

Styrelse

Årsmötet väljer varje år Geoforum Sveriges styrelse. Ledamöterna representerar olika delar av geodatabranschen. Valberedningen tar fram förslag på styrelseledamöter. 

Kansli

Arrangemang av mötesplatser, omvärldsbevakning och kommunikation, nätverksbyggande och övrigt servicearbete för medlemmarna görs av Geoforum Sveriges kansli. Medarbetarna på kansliet är anställda av servicebolaget ULI Service AB, som är helägt av föreningen Geoforum Sverige.