Organisation

ULI Geoforum representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Hos ULI Geoforum är organisationen medlem.

ULI Geoforums dagliga arbete leds av vd som också är kanslichef.

Runt om i landet finns även fristående regionala GIS-föreningar som din organisation också kan vara medlem i.

Medlemmar

Bland medlemmarna hittar du statliga myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag, högskolor/universitet och andra organisationer som producerar eller använder geodata och IT. Varje medlemsorganisation har en huvudkontaktperson men alla medarbetare i organisationen kan engagera sig, ta del av ULI Geoforums information och delta på mötesplatserna till medlemspris.

Studenter, pensionärer, arbetssökande och utlandsarbetande kan också bli medlemmar, genom individuellt medlemskap.

Årsmöte

Årsmötet är ULI Geoforums högsta beslutande organ. På årsmötet, som hålls på våren, sker val av styrelse, fastställande av medlemsavgifter med mera.

Styrelse

Årsmötet väljer varje år ULI Geoforums styrelse. Styrelsemedlemmarna representerar olika delar av geodatabranschen. Valberedningen tar fram förslag på styrelseledamöter. Här presenteras styrelsen.

Kansli

Arrangemang av mötesplatser, omvärldsbevakning, nätverksbygge och övrigt servicearbete till medlemmarna sköts av ULI Service AB, som är helägt av föreningen ULI Geoforum. Den löpande verksamheten sköts av ULI Geoforums kansli. Medarbetarna på kansliet har ULI Service AB som arbetsgivare.