Geoforums personuppgiftspolicy

1. Inledning

Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. På Datainspektionens webbplats datainspektionen.se kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig

Föreningen Geoforum Sverige 885001-4591 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på Geoforums webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 9.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

  • När du blir kontaktperson för en organisations medlemskap i föreningen Geoforum Sverige
  • När du blir prenumerant på våra nyhetsbrev
  • När du beställer material eller tjänster från Geoforum, till exempel böcker eller en platsannons
  • När du deltar eller medverkar i Geoforums externa aktiviteter, som konferenser och möten
  • När du är en del av vår nyhetsförmedling, till exempel foto på dig
  • När du söker anställning och/eller blir anställd på Geoforum.

4. Vilka uppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i samband med vår medlemsvård, våra tjänster, till exempel nyhetsbrev, annonsbokning samt våra externa arrangemang.

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Geoforum lagrar och behandlar dessa, antingen för fullgörande avtal, med samtycke eller med Geoforums berättigade intresse som rättslig grund.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till.

4.1 Medlemsvård och annan service

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla i register är information om namn och kontaktuppgifter som telefonnummer, adress och e-postadress.

Personuppgifterna i vårt medlemsregister, register för nyhetsbrev och deltagarregister för en konferens kan komma att användas för sammanställning av statistik, medlemsvärvning och annat som kan vara i föreningens intresse. Dina personuppgifter används av Geoforum i informations- och marknadsföringsändamål, såsom utskick av nyhetsbrev, inbjudan till konferenser och kampanjutskick.

Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dessa. I varje nyhetsbrev/utskick har prenumeranter möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Detta kommer att respekteras utan dröjsmål.

När det gäller behandling i marknadsföringssyfte är den rättsliga grunden intresseavvägning och vårt berättigade intresse är att kunna förmedla information om vår verksamhet.

Du har alltid möjlighet till att invända mot direktmarknadsföring, och behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte kommer då upphöra (Se avsnitt 8 om ” Rätten att göra invändningar mot behandling av data”).

I samband med våra arrangemang kan du komma att bli fotograferad eller filmad. Foto och videofilm kan publiceras i artiklar på vår webbplats, i nyhetsbrev och informationsmaterial. Du har möjlighet att meddela om du inte vill synas på bild eller film.

4.2 Geoforums webbplats

Kakor (cookies) används när du besöker vår webbplats. En kaka är en textfil som sparas av din webbläsare på datorn. Den lagrar information som kan underlätta surfandet, till exempel genom att den kan spara en inställning du har gjort på webbplatsen så att den finns kvar vid ditt nästa besök.

Webbanalysverktyg används på geoforum.se och kakor registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör till exempel antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Webbplatsen innehåller två typer av kakor. Sessionskakor lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. Persistenta kakor sparar en fil under en begränsad tid på din dator. När du besöker webbplatsen får du en förfrågan om samtycke till användning av kakor. Om du önskar kan ditt samtycke till kakor dras tillbaka så att alla kakor som använts vid besök på webbplatsen raderas från din dator.

4.3 Personal och ideellt arbete

När du söker lediga tjänster/vill bli praktikant använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. När en person ansöker om en ledig tjänst hos Geoforum samlar vi även in information om sökandens meriter.

5. På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen?

Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster, i låsta dokumentskåp och arkiv (fysisk pappersdokumentation).

Medarbetare på föreningens kansli har tillgång till denna information. I vissa fall får personuppgiftsbiträden tidsbegränsad tillgång till informationen.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut de personuppgifter som samlats in. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan för extern bearbetning. En samarbetspartner kan hantera personuppgifter för vår räkning, till exempel för en konferens som vi arrangerar.

I de fall vi använder tredjepartsprodukter för att förbättra våra tjänster till dig reglerar vi detta i avtal med leverantören. Det är alltid Geoforum som ansvarar för behandlingen. I de fall där vi avslutar tredjepartstjänsten, säkerställer vi att dina uppgifter raderas.

7. Förändringar av personuppgiftspolicyn

Om denna personuppgiftspolicy ändras kommer Geoforum att publicera den uppdaterade policyn på geoforum.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Geoforum genomför några väsentliga förändringar i personuppgiftspolicyn kan Geoforum också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera en nyhet om det på geoforum.se.

8. Dina rättigheter

Rätt till tillgång: Du kan som registrerad begära ett så kallat registerutdrag, med information om vilka personuppgifter Geoforum behandlar om dig. Önskemålet ska innehålla uppgifter om namn på den registrerade, och skickas med e-post eller vanlig post. Begäran besvaras garanterat inom en månad, oftast inom en vecka.

Rätt till rättelse: Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få det rättat genom att kontakta Geoforum.

Rätt till radering: Personuppgifter som sparas är förklarat i avsnitt 4, men som registrerad har du rätt att få din data raderad såvida Geoforums intresse inte väger tyngre än din önskan om radering. Rätten till radering sker om rätt förutsättningar finns, till exempel om behandlingen enbart grundar sig på samtycke och du återkallar detta, eller om behandlingen sker för marknadsföring och du motsätter dig detta. För mer information kontakta Geoforum.

Rätt till invändning: Data som behandlas med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändning mot, och för fortsatt behandling måste Geoforum visa att det finns intresse som väger tyngre. För mer information kontakta Geoforum.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter i enstaka situationer, som till exempel medan din rätt till rättelse, radering eller invändning behandlas. För mer information kontakta Geoforum.

Rätt till dataportabilitet: Personuppgifter och data du själv har lämnat till Geoforum har du rätt att genom fullmakt få ut och använda på annat håll till exempel hos en annan förening eller företag. Detta gäller bara vid samtycke eller avtal, men du har inte rätt att flytta de uppgifter som behandlas på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot lagen bör du anmäla detta till Geoforum snarast, se kontaktinformation nedan.

9. Kontaktinformation till Geoforum

Har du frågor om Geoforums behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss via e-post eller vanlig post: Geoforum Sverige, Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm.

10. Säkerhet

Geoforum har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Tack för din tid!