Lyftkran över hustak
Handledning för digital grundkarta på gång

Lantmäteriet har uppdraget att ta fram standarder för grundkartan, som används i planskedet. Som ett första steg i det arbetet tar Lantmäteriet fram en handledning för digital grundkarta. Geoforum Sverige har gett synpunkter på remissversionen av HMK Digital grundkarta. I sommar publiceras handledningen.

Lantmäteriets handledning för digital grundkarta innehåller krav och rekommendationer för utformning av den digitala grundkartan som underlag till detaljplanearbete. Dokumentet vänder sig i första hand till planförfattare samt utförare av arbete med grundkarta, men även till andra aktörer inom plan- och byggprocessen. Lantmäteriet har utgått från den mall som används för Handbok för mät- och kartfrågor (HMK), och handledningen går under namnet HMK Digital grundkarta.

Geoforums synpunkter på handledningen

Geoforum Sverige anser att det är positivt att kommunerna måste säkerställa att grundkartan är utformad så att den kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Med det avses att informationen är utformad för att möjliggöra automatisk behandling, helt eller delvis, i plan- och byggprocessen. Det innebär att uppgifterna om olika företeelser ska vara standardiserade avseende geometri och attribut. På sikt ska informationen också kunna tillgängliggöras ”maskin till maskin” genom bastjänster i den nationella digitala informationsinfrastrukturen för geodata som håller på att tas fram av Lantmäteriet inom ramen för regeringsuppdraget Smartare samhällsbyggnadsprocess.

Geoforum lyfter också fram att Lantmäteriet ska nyttja föreskriftsrätten för att få en nationell likriktighet i hur en grundkarta utformas. Om det inte görs är det är stor risk att grundkartor kommer få olika kartografiska utseenden beroende på vilken kommun alternativt konsult som upprättar grundkartan.

HMK digital grundkarta på plats 1 juli

Från och med 1 juli kommer handledningen för digital grundkarta att finnas tillgänglig på webbsidan om HMK ,som är ett verktyg för ökad samordning, enhetlighet och kvalitet vid geodatainsamling, men även på webbsidan för Lantmäteriets uppdrag Smartare samhällsbyggnadsproces. Från och med i höst kommer HMK Digital grundkarta att vara en del av förvaltningen av HMK.

Andra steget i framtagningen av standarder för grundkartan inleds under hösten 2020. Då kommer handledningen utgöra grunden för att ta fram Föreskrift Grundkarta.

Här kan du läsa Geoforums remissvar:

pdfGeoforum Sveriges yttrande HMK Digital grundkarta

Uppdatering 2020-06-30: Publicering av HMK - Digital grundkarta har flyttats fram till den 1 oktober 2020. Detta beslut har styrgruppen tagit på grund av mängden remissvar och antalet synpunkter som kommit in.