Nytt uppdrag för att tillgängliggöra data för samhällsbyggnadsprocessen

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att skapa en digital lösning som ger nationell åtkomst till standardiserade data som används i samhällsbyggnadsprocessen. Det är en förutsättning för en digital och smart samhällsbyggnadsprocess. Uppdraget är att säkerställa att minst två nationellt standardiserade datamängder kan tillgängliggöras via moderna tjänster år 2022.

Processen från idé till färdig byggnad omfattar många aktörer och stora mängder data. En förutsättning för att det ska fungera så effektivt som möjligt är att data kan utbytas enkelt och effektivt mellan aktörerna. Idag krävs ett omfattande manuellt arbete för att hitta digital information som är aktuell, relevant och korrekt. Det beror bland annat på att informationen och handlingarna är analoga eller inte digitalt standardiserad. Följden blir längre ledtider.

– Många aktörer menar att det läggs onödigt mycket tid på att leta efter information som borde vara enkelt att tillgå. Ett ökat bostadsbyggande förutsätter effektiva processer och då behöver tiden läggas där den gör störst nytta, säger bostadsminister Per Bolund.

För att möjliggöra en digital samhällsbyggnadsprocess behöver en infrastruktur etableras för att tillgängliggöra digitala detaljplaner och annan geodata som tillhandahålls av kommuner och myndigheter, och som har betydelse för processen. I Lantmäteriets rapporter våren 2019 om uppdraget för en smartare samhällsbyggnadsprocess presenterades ett förslag på en nationell infrastruktur. Nu har de fått regeringsuppdraget att börja ta fram en sådan lösning.

Syftet med uppdraget är enligt bostadsminister Per Bolund att skapa förutsättningar för de som arbetar inom samhällsbyggnadsprocessen att arbeta så effektivt som möjligt genom en säker, standardiserad och digital tillgång till data.

– Uppdraget innebär att Lantmäteriet efter 2022 kan ge nationell åtkomst till nya digitala detaljplaner och utökad information om byggnader. Det är de informationsmängder som vi tror kommer att ge störst nytta i bygglov och projektering, säger Anders Sandin, chef för Lantmäteriets verksamhetsområde Geodata.

Det här är ett första steg i uppbyggnaden av ett nationellt tillgängliggörande av standardiserade informationsmängder.

När uppdraget är genomfört kommer det finnas en första grund för att digitalt pröva en byggnad mot en detaljplan i bygglovsskedet, och man kan börja testa automatisering av delar av besluten. Det kommer också vara möjligt att söka fram lediga byggrätter i detaljplaner som följer Lantmäteriets nationella specifikation.

Lantmäteriet ska prioritera de dataset som förväntas ge störst nytta i förhållande till målet om ett säkert, standardiserat och obrutet digitalt informationsflöde för en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Den etablerade infrastrukturen ska också vara skalbar för att kunna tillgängliggöra övriga dataset som behövs inom samhällsbyggnadsprocessen.

Kommuner behöver få stöd i att ta stegen mot en digital samhällsbyggnadsprocess. I uppdraget ingår därför även att förbereda uppbyggnaden av Lantmäteriets datavärdskap – en nationell servicefunktion som ska ge kommunerna det stöd de behöver för att åstad­komma ett säkert, standardiserat och obrutet digitalt informationsflöde.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 februari 2021 och slutredovisas senast den 31 januari 2022.

Läs mer om och följ arbetet för en digital samhällsbyggnadsprocess, som Lantmäteriet driver i samarbete med andra statliga myndigheter och kommuner. 

På regeringen.se hittar du hela uppdragsbeskrivningen

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo