Lyftkran över hustak
Handledning för grundkarta innan standard tas fram

Inom regeringsuppdraget Digital först har Lantmäteriet fått uppgiften att ta fram standarder för hur grundkartan, som används i planskedet, ska se ut. Projektet satsar nu på att i ett första steg ta fram en handledning.

En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och planbeskrivning. Plankartan visar vilket område detaljplanen gäller för. Detaljplanen är juridiskt gällande och ska följas vid bygglov och fastighetsbildning. För att detaljplanen ska vara tydlig tas en Grundkarta fram. Den visar hur "verkligheten" ser ut när planen antas och en fastighetsförteckning. 

Handledning för grundkarta tas fram

I arbetet med regeringsuppdraget Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess har man sett behovet att standardisera informationsmängderna som ligger till grund för begreppet Grundkarta i PBL. Lantmäteriet har från regeringen fått rätt att meddela föreskrifter om standarder för hur grundkartan ska se ut. Styrgruppen för Uppdrag Grundkarta har dock beslutat att det i ett första steg inte ska ta fram en föreskrift utan en handledning för grundkarta. 

Anledningen till att styrgruppen, i första steget, endast tar fram en handledning är att det i nuläget inte finns informationsspecifikationer klara för alla informationsmängder i grundkartan. Handledningen beräknas vara klar för beslut i mitten av 2020 och ska innehålla processer, informationsmängder, kvalitetsuppgifter och utseende (2D och 3D) med koppling till specifikationerna.

Handledning Grundkarta ska vara klar för beslut av styrgruppen i slutet av juni 2020 och därefter publiceras på Lantmäteriets hemsida. Latnmäteriet kommer att utgå från den mall som används för HMK, med tydliga rekommendationer och förtydligande text.

Kommuner, andra myndigheter och systemleverantörer kommer att delta i arbetet, i arbetsgrupp och referensgrupp och för dialog och remiss. 

Standarder kommer senare

Andra steget av handledningen inleds under hösten 2020. Där är det tänkt att delar av handledningen ska utgöra grunden för att ta fram Föreskrift Grundkarta.

Läs mer om uppdraget på Lantmäteriets webb

 

Källa: nyhetsbrev från Geodata.se