flygbild Hagastaden Stockholm
Så ska nationella ramverket för grunddata utvecklas

DIGG har regeringsuppdraget att tillsammans med andra myndigheter ta fram ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Den 28 februari lämnades en delrapport till regeringen. Här kan du läsa om vad som ska ske framöver, för att myndigheterna ska kunna göra grunddata tillgängliga.

Erfarenheter från andra länder visar på att det finns stora positiva samhällsekonomiska effekter kopplat till ett tillgängliggörande och avgiftsfritt användande av grunddata.

I december 2019 fick Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) uppdraget att tillsammans med Bolagsverket, Lantmäteriet, MSB och Skatteverket etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Uppdraget följer de förslag som lämnades i slutrapporten från uppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata i april 2019.

Under uppdraget som pågår under året ska det nationella ramverket etableras, och gemensamma egenskaper, principer och riktlinjer tas fram. Modeller kommer att göras tillgängliga på en gemensam webbplats. Grunddatadomänerna Fastighetsinformation och geografisk information som Lantmäteriet ansvarar för, Företag, där Bolagsverket är ansvarig, och Person som Skatteverket är domänansvarig för, ska börja etableras innan uppdragets slut 31 januari 2021.

Hur utvecklas ramverket efter uppdraget?

Efter uppdragets slut ska ramverket som etablerats under 2020 byggas upp, organiseras och bemannas. Bemanningen består dels av en funktion på DIGG samt deltagande från ingående myndigheter i grunddatadomänerna.

Fortsatt etablering av de tre grunddatadomänerna Företag, Fastighetsinformation och geografisk information samt Person ska ske i respektive myndighets ordinarie verksamhet. Nya grunddatadomäner ska identifieras och anslutning av dem påbörjas.

De principer och riktlinjer som slagits fast under uppdraget 2020 förvaltas av DIGG och behov av revidering tas upp årligen tillsammans med grunddatadomänansvariga myndigheter.

Anslutningsprocess för nya grunddatadomäner kommer att förfinas och anpassas utifrån behov, under ledning av DIGG i samarbete med befintliga grunddatadomäner.

Under åren 2022–2023 ska vidareutvecklingen av infrastrukturen fortsätta och tre till fem nya grunddatadomäner beräknas ansluta.

Läs delrapporten här (pdf)

Källa: digg.se

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo