Daniel Antonsson
Rapportering av regeringsuppdrag om grunddata

Regeringsuppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata är nu slutfört och rapporterat. DIGG har varit samordnande part i uppdraget som berör flera myndigheter, då det handlar om grundläggande persondata, fastighetsinformation och geografisk information samt företagsdata. 

 Om vi identifierar vilka grunddata från offentlig förvaltning som är mest efterfrågade, klargör styrmedel och förvaltning för dessa rikstäckande uppgifter samt tillgängliggör informationen, kan vi skapa många nyttor. Vi kan bland annat stimulera innovation och påskynda de offentliga processerna, säger Daniel Antonsson, chef för Digital Arkitektur på DIGG.

Grunddata är av stor betydelse i ett alltmer digitaliserat samhälle och en viktig grund för datadriven offentlig verksamhet. Landets myndigheter står för en stor del av produktionen av den datamängd som det digitala samhället bygger på.

Våren 2018 fick Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket i regeringsuppdrag att tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som samordnande myndighet, analysera och ta fram förslag på gemensamma riktlinjer för samhällets grunddata. Nu har DIGG lämnat in rapporten om Säker och effektiv tillgång till grunddata till regeringen. I regeringsuppdraget har man utrett hur grundläggande information ska beskrivas och hur vi gör denna data korrekt och tillgänglig.

– Vi har enats kring en definition för begreppet grunddata och definierat egenskaper och principer för grunddata. Vi har även tagit fram förslag på hur vi ska arbeta vidare med frågorna. Mycket av det vi gör just nu är att skapa förutsättningar för att vi i framtiden kunna ta fram lösningar som gynnar medborgarna och effektiviserar offentlig sektor, säger Daniel Antonsson, chef för Digital Arkitektur på DIGG.

Förvaltningsansvar för grunddata

I rapporten föreslås att ett nationellt ramverk för grunddata etableras på två nivåer där DIGG tar ett förvaltningsansvar för nationella regler och riktlinjer. Förvaltningsansvar för domängemensamma principer och riktlinjer för så kallade grunddatadomäner föreslås fördelas på Bolagsverket (för företag) Lantmäteriet (för fastighets- och geografisk information) och Skatteverket (för person).

– Kortfattat så ska informationen finnas på ett ställe. Och DIGG får ansvaret för att definiera de gemensamma nationella standarder som ska gälla, säger Daniel Antonsson.

Rapporten lämnades in 30 april och det är nu upp till regeringen att ta ställning till de förslag på åtgärder som DIGG inkommit med. Förhoppningen är, enligt Daniel Antonsson, att regeringen följer rapportens rekommendationer och att DIGG fortsatt behåller uppdraget att etablera ett nationellt ramverk.

Seminarium om öppna data 14 juni

På Geoforum Sveriges seminarium Vägen fram till öppna data kan du ta del av arbetet för att tillgängliggöra nationella grunddata samt erfarenheter och framtidstankar från Danmark som ligger i framkant. Lars-Kristian Stölen, som är IT-strateg på SGU, och Malgorzata Drewniak, juridisk expert hos Lantmäteriet, har deltagit i arbetet med regeringsuppdraget och kommer att berätta om viktiga delar på seminariet.

Läs mer om regeringsuppdraget

Ta del av hela rapporten