Geoforums synpunkter på Boverkets förslag om planbeskrivning

Två personer vid entrédörr till Boverket
Geoforums synpunkter på Boverkets förslag om planbeskrivning

Geoforum Sverige har gett synpunkter på Boverkets förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning. Det nya förslaget syftar till att möjliggöra digital informationshantering. Geoforum lyfter exempelvis att förslaget behöver kompletterande information om hur övergången till digital hantering av detaljplaneinformation ska gå till. Geoforum pekar också på att nationella och lokala resurser behöver avsättas för kompetensutveckling hos kommunerna och andra aktörer inom planprocessen. Detta för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Geoforum Sverige genomförde en workshop om Boverkets remissförslag den 15 juni med deltagare från kommuner, länsstyrelsen och företag. Resultatet har använts som underlag till Geoforums remissvar. Geoforum tillstyrker förslaget, med kommentarer. 

Här kan du läsa Geoforums yttrande om Boverkets förslag

Enligt förslaget träder föreskriften i kraft den 1 januari 2021 och blir obligatorisk att tillämpa på planbeskrivningar till detaljplaner som har påbörjats från den 1 januari 2022.

Läs mer på Boverkets webb