Husbygge vid kaj
Geoforums remissvar om nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner

Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner, så att byggande kan ske snabbare och enklare. I uppdraget har bland annat ingått att ta fram funktionella krav och nödvändiga författningsändringar för att möjliggöra tillgängliggörandet. Lantmäteriets rapport som regeringen fick i våras är ute på remiss fram till 20 december. Geoforum Sveriges yttrande kan du ta del av här.

Geoforum Sverige är positiva till att samhällsbyggnadsprocessens information görs digitalt återanvändningsbar och ser nationellt tillgängliga digitala detaljplaner som ett steg i Sveriges digitalisering. En nationell åtkomstpunkt hos Lantmäteriet för geodata är en nödvändig modernisering som kommer att både förenkla och förstärka samhällsbyggnadsprocessen.

Geoforum anser därför att det är nödvändigt att det nationella visningsfönstret för planmosaiken tillgängliggör informationen på ett sådant sätt att arbetssätt med parametrisk design och realtidsprognoser i 3D blir möjligt. De underlagshandlingar och utredningar som ligger till grund för detaljplanen behöver ingå i definitionen digitala detaljplaner så att de blir en del av informationsflödet.

Förutsättningarna för Sveriges kommuner ser väldigt olika ut, både ekonomiskt och tekniskt, vilket innebär att staten behöver tillsätta extra stöd beroende på kommunernas nuläge för att tidplanen ska vara realistisk. Geoforum anser att digitaliseringens finansieringsmodell behöver inkludera både implementering, kompetensutveckling och tekniska lösningar och utgå från en långsiktig och trygg anslagsfinansiering till kommunerna.

Geoforum anser att det är nödvändigt att Lantmäteriet agerar samordnare kring avtal med mera, och säkerställer en gemensam ingång till informationen genom en nationell digital åtkomstpunkt, visningsverktyg för den fysiska planeringens planmosaik. Det behöver tydliggöras, enligt Geoforums uppfattning, att förordningen avser att hantera metadata och inte kräver särskilda dataformat. Det är angeläget att förordningen inte reglerar visningsgränssnitt utan endast dataflöde. God sökbarhet och att frågeställningar ska kunna ställas i visningsfönstret är också en förutsättning för nyttan, exempelvis för att kunna söka ut byggbar mark eller ej nyttjade byggrätter, följa upp bostadsmål och ta fram kvantitativa analyser för uppföljning och kommunernas planering och genomförande. Geoforum anser att förslaget behöver ta höjd för att även digitala remissförfaranden ingår i förordningen så att alla remissinstanser som standard läser information från källan.

Läs hela Geoforums yttrande här