Elever och lärare
Vilka kompetensbehov har ni inom geodataområdet?

Geodatarådet arbetar för långsiktig kompetensförsörjning inom geodataområdet. Nu genomförs en enkätundersökning för att få en bild av behovet av professurer, doktorander och nyutexaminerade inom 5 år. Ni som har behov av personal inom området kan bidra till arbetet genom att svara på denna enkät senast den 31 oktober.

Enligt den nationella geodatastrategin ska Geodatarådet arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning. Geodatarådets arbetsgrupp på tema kompetensförsörjning gör nu en enkätundersökning för att ta reda på vilken kompetens och utbildningsnivå som organisationer i privat och offentlig sektor efterfrågar inom området. Det ska tydliggöra behovet av proffesurer, doktorander och nyutexaminerade inom geodataområdet de närmsta fem åren.

Exempel på frågor i enkäten är om ni har behov av att anställa personal med högre utbildning än grundutbildning, om dagens utbildningar är relevanta och om tillgången på rätt kompetens är tillräcklig för din organisation.

De resultat som enkäten ger kan sedan användas till att, om det behövs, agera mot utbildningsinstitut och råd som finansierar utveckling och forskning och departement. Resultaten kan även hjälpa till att få publicitet och väcka intresse för yrket och för att ge myndigheter incitament att söka forskningsmedel.

Du kan bidra till arbetet genom att svara på enkäten. Ditt svar behövs senast 31 oktober.

Svara på enkäten här