Bild från rapport om regeringens digitaliseringsstrategi
Statskontoret ska utvärdera Digitaliseringsrådet

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera hur Digitaliseringsrådet och dess kansli har utfört sitt uppdrag. Det är ett av flera regeringsuppdrag som nu delats ut som en följd av OECDs genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik.

I juni 2018 överlämnade OECD en grundläggande genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik till regeringen. I rapporten OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden lämnar OECD förslag inom flera områden, bland annat arbetet med stora datamängder och artificiell intelligens och kompetensutveckling. I maj i år kom ytterligare en OECD-rapport med kritik och förslag kring myndighetssveriges hantering av data för att effektivisera och utveckla verksamheten. 

Utvärdering av Sveriges digitaliseringsarbete

Ett initiativ som regeringen tagit med anledning av OECDs rapport från 2018 är att ge Statskontoret uppdraget att beskriva och analysera resultaten och effekterna av Digitaliseringsrådets arbete. Myndigheten ska också undersöka behovet av och hur regeringen kontinuerligt kan säkerställa en kvalificerad analys, uppföljning och genomförande av digi­taliseringspolitiken, i den del som inte avser offentlig förvaltning och DIGGs uppgifter. Analysen ska ta sin ut­gångspunkt i regeringens mål för digitaliseringspolitiken och digitaliserings­strategi.

– Digitaliseringsrådet välkomnar utvärderingen. Det är viktigt att fundera över hur analysfrågan ska tas om hand för att möjliggöra en långsiktig och stabil styrning. Digitaliseringen innefattar hela samhället och det är angeläget med ett tydligt ansvar för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden, säger kanslichef Nils Hertzberg, kanslichef Digitaliseringsrådet

Flera nya regeringsuppdrag 

Fyra andra regeringsuppdrag har delats ut med anledning av OECDs grundläggande genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik.

Digital spetskompetens

Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket har fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå åtgärder som leder till att kompetensförsörjningen av digital spetskompetens utvecklas på kort och lång sikt.

Data som strategisk resurs

Tillväxtverket har också fått uppdraget att kartlägga och främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs. Myndigheten ska först identifiera sektorer och branscher där det finns störst potential för datadriven innovation och strategisk användning av data. Kunskapshöjande insatser, som till exempel seminarier och pilotprojekt i labbmiljö, ska sedan genomföras.

AI och stora datamängder

SCB ska på uppdrag av regeringen kartlägga användningen av artificiell intelligens (AI) och göra en analys av stora datamängder i olika sektorer i Sverige.

Framtidens internetstandard

PTS (Post- och telestyrelsen) har fått uppdraget att tillhandahålla en uppdaterad vägledning som ska fungera som stöd till offentlig sektor i deras införande av framtidens internetstandard IPv6.

Läs mer om regeringsinitiativen

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo