Lantmäteriets satsningar 2016-2018

I Lantmäteriets budgetunderlag 2016-2018 föreslår Lantmäteriet anslag för bland annat fritt tillhandahållande av adresser och geografiska data, genomförande av Inspire, utveckling av den nationella höjdmodellen och framtagandet av geodata i 3D över hela landet.

I budgetunderlaget framgår bland annat att Lantmäteriet föreslår att regeringen:

  • lägger fast en ny finansieringsform för utveckling och tillhandahållande av Lantmäteriets grundläggande geografiska information och föreslår riksdagen att ramanslaget ökas med 100 000 tkr för vartdera året 2016 och 2017 samt med 90 000 tkr 2018, för avgiftsfritt tillhandahållande av Lantmäteriets adresser och geografiska data
  • lägger fast en ny finansieringsform för inskrivningsverksamheten. Verksamheten, inklusive dess utvecklingskostnader och vissa kvalitetshöjande åtgärder i fastighetsregistret, föreslås finansieras genom nettoredovisning av de expeditionsavgifter som tas ut vid handläggning av inskrivningsärenden
  • föreslår att riksdagen under utgiftsområde 20, anslag 1:11 Inspire, fastställer medel om 20 000 tkr per år 2016–2018 för Lantmäteriets åtaganden som samordningsansvarig för Sveriges genomförande av EU-direktivet Inspire. Utveckling av information och tjänster som följd av direktivet finansieras inom ramen för ordinarie budget
  • föreslår att riksdagen under utgiftsområde 20 fastställer att 30 000 tkr av anslag 1:10 Klimatanpassning tilldelas Lantmäteriet för 2016, 20 000 tkr för 2017 samt 10 000 tkr för 2018 för den nationella höjdmodellen
  • föreslår riksdagen att ramanslaget ökas med 6 000 tkr som en grund för arbetet med att i samverkan ta fram ett nationellt ramverk för geodata i 3D och en Sverigetäckande landskapsmodell.

I budgetunderlaget står också:

Härutöver hemställer Lantmäteriet att regeringen i regleringsbrev fastställer ett högsta belopp för användarfinansieringen av Lantmäteriets grundläggande information, efter en årlig dialog mellan Regeringskansliet och Lantmäteriet.

Läs mer i dokumentet: pdfLantmäteriets budgetunderlag 2016-2018