Man som tänker på data och tjänster
Geoforums inspel till öppna data-utredningen

Öppna data-utredningens särskilda utredare har i uppgift att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade EU-direktivet Öppna data och PSI ger anledning till. Geoforum Sverige har ombetts skicka in kommentarer och synpunkter som kan vara till hjälp i utredningens arbete med att lägga fram ett förslag till lagstiftning vid ett svenskt genomförande av det omarbetade direktivet. Här läser du Geoforum Sveriges synpunkter.

Öppna data-utredningen arbetar bland annat med följande områden/frågor.

  • Hur en nationell reglering som främjar och stödjer arbetet med att tillgängliggöra och vidareutnyttja öppna data och annan offentlig information bör se ut
  • Hur ett nödvändigt skydd för säkerhetskänslig information och personuppgifter kan upprätthållas vid digitalt tillgängliggörande och vidareutnyttjande av information
  • Överväganden om vilka konsekvenserna blir av ett utökat digitalt tillgängliggörande och vidareutnyttjande av information.

Fokus på öppna geodata

För Geoforum Sveriges medlemmar är det en mycket central och viktig fråga att regelverket utformas så att nödvändigt skydd för säkerhetskänslig information och personuppgifter kan upprätthållas.

I övrigt har Geoforum Sverige gett synpunkter och kommentarer avgränsat till frågan om vilka konsekvenserna blir av ett utökat digitalt tillgängliggörande och vidareutnyttjande av information. Vi har i vår skrivelse fokuserat på geodata, som utgör en betydande del av de datamängder som Lantmäteriet föreslår ska klassas som särskilt värdefulla.

Offentliga åtagandet

I vårt svar lyfter vi bland annat det offentliga åtagandet. Statliga myndigheter och kommuner tillhandahåller inte bara råvaran geodata utan erbjuder också tjänster av skilda slag. Vår bild är att det är viktigt med tydliga uppdrag från regering och riksdag till myndigheter och kommuner vad gäller det offentliga åtagandet och avgränsning gentemot marknaden för vidareförädling.

Resurser för bättre datakvalitet

När fler använder data och förädlar geodata kommer fler kvalitetsbrister i offentliga data att synliggöras. För att tillgodose nya krav på aktualitet och innehåll är det viktigt att statliga geodatamyndigheter och kommuner har tillräckliga resurser för insamling av nya data och kvalitetsförbättring av befintliga data. Vår uppfattning är att ökade resurser måste tillföras dels för kompensation för bortfall av avgifter dels för att tillgodose samhällets behov av kvalitetssäkrade geodata.

Växande vidareförädling av öppna data

Den stora samhällsnyttan av avgiftsfria geodata uppkommer genom en växande vidareförädling. Nya företag kommer att etableras och befintliga företag kommer att öka sin omsättning genom att kombinera avgiftsfria geodata med andra typer av öppna statliga och kommunala data samt verksamhetsdata. Ökad tillgång till kvalitativa öppna data kommer till exempel att gynna tillväxten inom artificiell intelligens där stora datamängder är en förutsättning. 

Resurser för tillgängliggörandet av öppna data 

För att underlätta användningen av öppna geodata är det mycket viktigt att det är enkelt för alla att hitta data och använda data. God tillgänglighet genom maskinläsbarhet säkras genom öppna format och att standarder finns och används för API:er och licenser.

Ny lagstiftning och tillämpningsregler kräver ett omfattande arbete med kunskaps- och kompetensutveckling både hos myndigheter och inom näringslivet. Kunskap behövs om vilka öppna och avgiftsfria data som finns, format och vilken kvalitet dessa data har. Därför är det viktigt att resurser finns hos statliga myndigheter och kommuner för att tillgodose marknadsaktörers behov och efterfrågan vad avser nedladdningsmöjligheter.

Läs hela skrivelsen här:

pdfGeoforum Sveriges yttrande om Öppna data-utredningen