Övergång till öppna kartdata sparar 6 miljarder årligen till det offentliga

PRESSMEDDELANDE 2016-12-16, STOCKHOLM

Data är råvaran i den digitala ekonomin. Med avgiftsfria och lättanvända kartdata kan plan- och byggprocessen digitaliseras och därmed öka bostadsbyggandet. I dag publicerades Sveriges första forskningsrapport om de samhällsekonomiska effekterna av öppna kartdata i offentlig sektor. Studien visar med stor säkerhet att det blir en samhällsekonomisk vinst om kartdata tillgängliggörs som öppna data. De potentiella effektiviseringsvinsterna är i miljardklassen.

flygfoto från Lantmäteriet

Bild: Lantmäteriet


Att myndigheters data blir öppna data innebär att vem som helst kan använda, återanvända och distribuera data utan kostnad eller andra förbehåll.

Forskningsrapporten Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata, från Handelshögskolan i Stockholm, visar med mycket försiktiga antaganden, att en övergång till öppna geodata i offentlig sektor ger samhällsekonomiska vinster om cirka 200 miljoner kronor. Det går därför att med stor säkerhet säga att det vore en vinst för samhället om geodata tillgängliggjordes som öppna data.

– Studien visar att det ger en samhällsekonomisk vinst att göra kartor och annan geografisk information gratis och fritt tillgänglig. Potentialen är dessutom så stor att det är omöjligt för ansvariga politiker att inte verkställa en sådan reform. Våra grannländer har redan öppna geodata och det är hög tid att även Sverige genomför denna reform, säger Susanne Nellemann Ek, vd på branschorganisationen ULI Geoforum.

Utgångspunkten i studiens beräkning är att statliga myndigheter och kommuner slutar ta betalt för geografisk information och kartor, samt att aktörer som handläggare av ärenden, byggherrar, entreprenörer, miljöutredare med flera, enkelt får fri tillgång till dessa grundläggande data av hög kvalitet.

Effektiviseringsvinster i miljardklassen

Med öppna geodata skapas möjligheter för nya tillämpningar och en lång rad effektiviseringsmöjligheter inom till exempel ärendehandläggning, offentlig upphandling, samhällsbyggnad, i transportsektorn och miljöarbetet.

Inom offentlig upphandling där geodata ofta används, finns miljardvinster att hämta. Öppna geodata skulle innebära bättre beräkningsunderlag, vilket ger högre konkurrens och lägre priser i upphandlingarna. En procent lägre anbudspriser med öppna geodata skulle innebära en besparing om drygt 6 miljarder kronor årligen i den offentliga sektorn.

Mer om studien

Branschorganisationen för geodataområdet, ULI Geoforum är beställare av forskningsstudien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Studien genomförs på Handelshögskolan i Stockholm och finansieras av Vinnova och Lantmäteriet.

Ansvarig forskare är Erik Lakomaa på EHFF (The Institute for Economic and Business History Research) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer om studien

varde oppna geodata

Bildmaterial

Övrigt bildmaterial, se uli-geoforum.se/press.

Kontakt

Susanne Nellemann Ek, vd/kanslichef ULI Geoforum, 070-3115113.

Om ULI Geoforum

ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geografisk information och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle. ULI Geoforums mål inom öppna geodata är:

  • fler öppna geodatakällor
  • ökad förståelse och kompetens kring öppna data
  • fler samhällsnyttiga tjänster som baseras på öppna geodata.