Forskning om samhällsekonomisk effekt av öppna geodata

PRESSMEDDELANDE 2016-04-27, GÄVLE

Beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet behöver bra beslutsunderlag till vägval för att göra geodata fritt tillgängliga. Branschorganisationen inom geodataområdet, ULI Geoforum, har därför startat en studie av samhällsekonomiska effekter av öppna geodata i Sverige. Studien genomförs av forskaren Eric Lakomaa vid Handelshögskolan i Stockholm.

– För den som ska fatta beslut om att göra kartmaterial och geodata fritt tillgängligt utan kostnad och därmed öka anslagen för finansieringen av geodata, är det väldigt intressant att få ta del av forskning om det samhällsekonomiska värdet. Mycket lite forskning har gjorts och vi räknar med att denna studie kommer att väcka intresse även utomlands, säger Susanne Nellemann Ek, vd på branschorganisationen ULI Geoforum.

varde oppna geodata

Avtal har nu slutits mellan ULI Geoforum, Stiftelsen för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning avseende forskningsprojektet Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Forskningsprojektet har en budget på 600’ kr varav 350’ kr finansieras av Lantmäteriet och resterande del av ULI Geoforum via medel från Vinnova.

Projektet genomförs av EHFF (The Institute for Economic and Business History Research) vid Handelshögskolan i Stockholm av forskaren Eric Lakomaa. Att öppna upp datakällor är en internationell trend som nu har nått geodatabranschen i Sverige. Det kommer innebära stora förändringar för alla aktörer som jobbar med geografisk information.

– Jag är mycket glad att det är Eric Lakomaa som genomför studien. Eric Lakomaas specialitet är just hur organisationer hanterar extern förändring. Han har också publicerat vetenskapliga artiklar inom området öppna data, säger Susanne Nellemann Ek.

Lantmäteriet går in som delfinansiär av forskningsprojektet.

– Vi vill gärna lyfta fram möjligheterna med öppna geodata och det ingår i vårt uppdrag att visa den samhällsnytta som skapas när geografisk information släpps fri. För att göra det behöver vi hårda fakta, säger Peter Nyhlén, enhetschef på Lantmäteriet.

Nyttan med öppna geodata

När kommuner och myndigheter öppnar upp sina geodata, får fler aktörer tillgång till intressanta data och kan skapa fler och bättre tjänster som baseras på dessa öppna data. Studien kommer även att belysa nyttor som väntas uppstå inom offentlig förvaltning när myndigheter och näringsliv får fri tillgång till kartdata.

Vad studien utreder

Syftet med studien är att förse beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå med kunskap och fakta som ökar insikten och förståelsen för potentialen med öppna data, i detta fall öppna geodata.

Undersökningen ger underlag för att med relativ säkerhet kunna uttala sig om storleksordningen av nyttor och kostnader, och kan därmed också fungera som underlag för beslut.

Bildmaterial

Se uli-geoforum.se/press.

Kontakt

Susanne Nellemann Ek, vd/kanslichef ULI Geoforum, 070-3115113.
Peter Nyhlén, enhetschef på Lantmäteriet, 070-5952410 

Om ULI Geoforum

ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geografisk information och geografisk IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!