Kvinna vid övergångsställe i Stockholm
Nellemann på bloggen: Årets Arbeta-smart-konferens – nya medskick till regeringen

Geoforum arrangerade konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018 den 2-3 maj på Kistamässan. Konferensen samlade cirka 170 deltagare som deltog interaktivt på konferensen. Här presenterar vi deltagarnas medskick till politikerna.

Uppdraget: Många saknar bostad och vi måste bygga mer – både bostäder och infrastruktur. Vi lever inte hållbart – vi behöver ta ett språng år rätt håll. Med digitalisering gör vi det möjligt.

Arbeta-smart-konferensen väcker höga förväntningar om framtiden.

Årets frågor till regeringen

Följande ville deltagarna att Geoforum lyfter till regeringen.

  1. Ställ krav på kommuner och myndigheter om öppna data
  2. Lagstifta om digital renovering så att gamla detaljplaner kan uppdateras på ett enkelt sätt till nya digitala standarder med digitala gränser
  3. Regeringen (oavsett vilken) måste se till att dagens skola utvecklas i fas med den digitala utvecklingen
  4. Andra frågor som publiken ville lyfta till regeringen var: pengar till kommunal digital utveckling, att bygg- och fastighetsbranschen får chansen att ställa krav, samt att ge Geoforum Sverige ökade resurser.

Regeringens svar på förra årets angelägna frågor

På Arbeta smart konferensen 2017 lyftes tre frågor till ansvarig minister Peter Eriksson som var på plats.

1. Regeringen behöver peka med hela handen avseende digitalisering av planprocessen i kommuner. Standarder behövs för kartdata för att göra det enklare för privata aktörer att använda olika kartproducenters data.

Under året har ministrarna gett svar med en lagändring som ska snabba på standardisering i planprocessen.

– När kommuner, myndigheter och företag enkelt kan få tillgång till information bidrar det till en betydligt effektivare och snabbare samhällsbyggnadsprocess. Ett nationellt tillgängliggörande av geodata och detaljplaner är ett viktigt steg i regeringens arbete mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i pressmeddelandet från regeringen om att Lantmäteriet ska ta fram lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt tillhandahållande av detaljplaner.

– Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av den digitala infrastrukturen i Sverige. Kommuner och aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen kommer nu att få tillgång till aktuell och uppdaterad geodata utan att behöva ansluta till flera olika digitala tjänster och lösningar – det är både effektivt och smart, säger civilminister Ardalan Shekarabi i samma pressmeddelande.

En annan fråga som lyftes på förra årets konferens var:
2. Kan regeringen ge myndigheterna i uppdrag att stötta kommunerna i gemensamma tolkningar av gällande lagstiftning i en digital miljö?

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har svarat att digitaliseringen innebär enorma möjligheter för en effektivare process. Genom kompetenshöjning och utveckling av gemensamma standarder kan vi korta handläggningstider, minska dubbelarbetet och öka transparensen. Regeringen har reserverat 30 miljoner till Lantmäteriet och Boverket under 2018 till kompetenshöjning i kommunerna. För det kommande två åren har ytterligare 25-30 miljoner reserverats för myndigheternas kompetenssatsningar. 

Den tredje frågan som lyftes förra året var:
3. När kan vi förvänta oss att även kommuner har krav på sig att öppna upp sina data?

På dessa frågor om öppna data har regeringen inte kommit loss.

Kommunernas planer för övergång till digitala arbetssätt

Deltagarna på konferensen uppskattade att få ta del av exempel från kommuner som berättar om hur de kommer att lägga upp arbetet med övergång till digitala arbetssätt som tar tillvara teknikens möjligheter.

Konferensen gav åhörarna de case som visar de som kommit längst i Sverige inom olika områden. Ett exempel är Gotland som har sökt och fått externa medel för att kunna göra en stor satsning och ta ett kliv och både få ordning på sina grunddata och sina processer med digitala arbetsflöden. Göteborg visade exempel på hur man med stora datamängder och geografiska analyser kan hitta mönster i vilken typ av bebyggelse och exploateringsgrad som överbelastar trafiksystemet. Och Helsingborg visade hur teknikens möjligheter kan förändra arbetssätten i detaljplanearbetet. Med visualisering kan flera specialistkompetenser jobba tillsammans.

Position nästa år!

Nästa år är Arbeta smart inom planering & byggande en del av den stora konferensen Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 den 19-20 mars 2019. Det är ett samarrangemang med en rad andra organisationer. Vi räknar med 1500 deltagare från hela landet.

Susanne Nellemann Ek

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

 

Fler blogginlägg