Nytt samarbetsprojekt för sjömätning i Östersjön

FAMOS är ett nytt samarbetsprojekt för den fortsatta sjömätningen av Östersjön. Målet är att alla de områden som handelssjöfarten trafikerar ska vara sjömätta till 2020.

Projektet FAMOS är ett samarbete mellan Sverige, Finland, Estland, Lettland, Tyskland och Danmark. Totalt handlar det om att sjömäta nästan en fjärdedel av Östersjön, en yta på knappt 100 000 kvadratkilometer, där handelssjöfarten går. Det motsvarar hela Portugal till storleken.

– Syftet med projektet är att mäta klart Östersjön för handelssjöfartens behov, säger Benjamin Hell, som är Sjöfartsverkets projektledare för FAMOS-projektet.

Över hälften av ytan ligger på svenskt vatten. Eftersom Sverige har störst yta som ska mätas koordineras projektet härifrån. Det praktiska arbetet i Sverige sköts framför allt av Sjöfartsverket.

FAMOS

Sjömätning i projektet FAMOS. Se teckenförklaring nedan.

I slutet av februari lämnade Sjöfartsverket och dess motsvarigheter runt Östersjön in en ansökan om att få del av EUs transportmedel, för att finansiera projektet. För Sveriges del kostar projektet cirka 390 miljoner kronor, och av det är förhoppningen att få en tredjedel från EU.

FAMOS är ytterligare ett stort steg framåt i sjömätningsarbetet i Östersjön. Hittills är knappt hälften av det svenska vattnet sjömätt med moderna metoder.

– De områden vi ska mäta nu är oftast grundare än det som karterades under MONALISA-projektet. Grundare områden tar längre tid att mäta eftersom ytan man täcker med ekolodet blir mindre ju grundare det är. Vi måste jobba hårt för att nå målet, säger Benjamin Hell.

Förenkling

Utöver sjömätning och uppdatering av sjökort ingår andra, mindre delar i projektet. Det handlar om att se över rutiner och processer från att data mäts till att sjökort ges ut, att byta till ett nytt IT-system för att ta fram produkter ur sjökortsdatabasen samt att se över definitionen av vattenytans höjd.

– Om det till exempel står 13,7 meter på sjökortet måste man också veta var nollan ligger för att kunna tolka djupsiffran i praktiken. Vattenytan är inte plan, och varierar bland annat på grund av väder, tidvatten och landhöjning, säger Benjamin Hell.

Den insatsen skulle underlätta för sjöfarten.

– Vi ser att båtstorleken ökar och därmed djupgåendet. Ibland är det små marginaler. Om man enklare än i dag kan få kläm på hur mycket vatten man verkligen har under kölen kan man förbättra säkerheten och förenkla för navigatörerna, säger Benjamin Hell.

Ekonomiska och miljömässiga fördelar

Projektet innebär även ekonomiska och miljömässiga fördelar. Kartlagt djup ger möjlighet till effektivare rutter där man kan minska bränsleförbrukningen genom att välja att gå i djupare vatten. Ju närmare ett fartyg rör sig botten desto högre är motståndet i vattnet.

Svar om EU-finansieringen väntas under sista kvartalet i år, men sjömätningen är redan på gång enligt den ordinarie planeringen.

– Än så länge har vi bara fått positiva reaktioner, så vi tycker att vi har goda chanser att det går igenom. Men det går inte att veta säkert innan året är slut, säger Benjamin Hell.

FAMOS i korthet

FAMOS står för Finalising Surveys for the Baltic Motorways of the Sea och är ett sjömätningssamarbete mellan sex länder runt Östersjön. Samarbetsländerna hoppas även få med Litauen i projektet.

Projektet är uppdelat i tre delar. FAMOS Freja som pågår 2014-16, FAMOS Odin som pågår 2017-18 och FAMOS Thor som pågår 2019-20.

Teckenförklaring till kartan

Grönt: Klart efter FAMOS Freja
Gult: Klart efter FAMOS Odin
Orange: Klart efter FAMOS Thor
Ljusblått: Redan sjömätt