digitalisering illustration från regeringens digitaliseringsstrategi
Nya regler för översiktsplanering ska öka digitalisering

Den 25 oktober lämnade regeringen över lagrådsremissen En utvecklad översiktsplanering. Regeringen föreslår där nya bestämmelser i plan- och bygglagen för den kommunala översiktsplaneringen. Lagändringen ska underlätta arbetet med planering och prövning, och bidra till en digital samhällsbyggnadsprocess.

Varje kommun ska, enligt plan- och bygglagen, ha en översiktsplan som ska ange inriktningen för den för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Lagrådsremissen från regeringen som föreslår ändringar i plan- och bygglagen öppnar upp för en mer digital samhällsbyggnadsprocess.

 – Genom att utveckla översiktsplaneringen kan vi underlätta för kommunerna att snabbare få fram bostäder och arbeta för en hållbar samhällsutveckling, säger bostadsminister Per Bolund (MP).

Lagrådsremissen innehåller ett förslag om att regeringen ska få ställa krav på att översiktsplanen ska finnas i digital form.

– Regeringen tar nu ytterligare ett steg för att skapa en digital samhällsbyggnadsprocess. Tydliga regler för hur översiktsplanen ska utformas digitalt kommer att göra det lättare för aktörerna i byggbranschen att kunna använda översiktsplanen och därmed effektivisera arbetet med olika planeringsfrågor, säger bostadsminister Per Bolund.

Regeringen föreslår även ändrade bestämmelser om översiktsplanens faktiska innehåll. Tydligare lagkrav på planens innehåll ska underlätta dialogen mellan staten och kommunen om hur bebyggelsen ska utvecklas. Samtidigt föreslås att några av de nuvarande kraven på innehållet ska tas bort för att underlätta för kommunerna när de tar fram en översiktsplan.

Innehållet i lagrådsremissen bygger på ett förslag från Översiktsplaneutredningen. Ändringarna av lagen föreslås börja gälla 1 april 2020. 

Läs regeringens pressmeddelande