Riksdagshuset
Regeringen vill sälja Metria
Nu har regeringen lagt en proposition till riksdagen om att sälja alla aktier i Metria AB. Regeringen prövar löpande skälen till ett fortsatt statligt ägande av bolag. Efter omfattande analysarbete har regeringen inte funnit några skäl till varför staten bör kvarstå som ägare till Metria.
 
Regeringen gör till exempel bedömningen att konkurrenssituationen på marknaden som helhet inte kommer att försämras vid ett förändrat ägande. Metria bedöms inte heller ha bättre utvecklingsmöjligheter med staten som ägare. 

Metria lämnade Lantmäteriet 2011

Metria, som idag är ett helägt statligt bolag, tillhandahåller tjänster och produkter inom områdena geografisk information, fastighetsinformation och geografisk it.
 
Företaget bildades 2011 genom att delar av verksamheten vid Lantmäteriets uppdragsdivision METRIA bolagiserades. Bolagiseringen syftade dels till att öka förutsättningarna för konkurrensneutralitet på marknaden och eliminera grunden för misstankar om korssubventioner inom Lantmäteriet, dels skapa goda förutsättningar för att utveckla verksamheten.

Swedsurvey avvecklas

Regeringen föreslår i samma proposition att Swedesurvey AB, som sysslar med internationell tjänsteexport inom geografisk information och lantmäteri, avvecklas och likvideras. Det skapar möjlighet att överföra delar av verksamheten i Swedesurvey AB till Lantmäteriet.
 
Två andra bolag som föreslås säljas är Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (AGHAB) och Swedish National Road Consulting.
 
I propositionen kan du läsa mer om försäljningarna och nedläggningarna, och hur de ska genomföras.