Illustration av stadsliv
Geoforum medlem i Viable Cities

Geoforum Sveriges engagemang inom smarta och hållbara städer med invånarna i centrum gör att vi stöttar Viable Cities och nu dessutom är medlemmar. Genom att bygga på Sveriges styrkor inom forskning, innovation och entreprenörsskap jobbar detta strategiska innovationsprogram för att uppnå målet klimatneutrala städer 2030.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprgram vars syfte är att bidra till forskning och innovation inom området smarta hållbara städer. Viable Cities har fyra fokusområden i sitt program som utgår från de största sektorerna för energianvändning i städer. Områdena innefattar livsstil och konsumtion, planering och byggd miljö, mobilitet och tillgänglighet och integrerad infrastruktur.

Geoforum stöttar Viable Cities och ser till så att våra medlemmar får information om de olika utlysningar som genomförs.

Läs mer om Viable Cities