Möte vid bord med laptop
Ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen

I samarbete med andra myndigheter har Lantmäteriet arbetat för att öka kunskapen och förståelsen hos politiker, ledare och tjänstemän i kommuner om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen. Inte mindre än 273 av landets kommuner har mötts av kompetenssatsningen. Regeringsuppdraget har nu slutrapporterats och Lantmäteriet hoppas på en fortsättning.

– Det tar tid att ta till sig den förändring som digitaliseringen medför. Den här kompetenssatsningen har bidragit till att skapa ett första medvetande hos målgruppen men Sverige kommer att behöva fler insatser för att göra en samlad förflyttning mot en digital samhällsbyggnadsprocess, säger Malin Klintborg, uppdragsledare på Lantmäteriet för regeringsuppdragen om en Smartare samhällsbyggnadsprocess.

Det var i december 2017 som Lantmäteriet fick regeringens uppdrag att driva en kompetenssatsning med den övergripande målsättningen att effektivisera plan- och byggprocessen. I satsningen har Lantmäteriet samarbetat med bland andra Boverket och länsstyrelserna.

Målgruppen för satsningen har varit ledare, nämnder, tjänstemän och handläggare inom kommunerna och länsstyrelserna.

När arbetet nu slutrapporteras så har Lantmäteriet mött 273 av landets kommuner genom kompetenssatsningens olika delar.

Flera olika insatser för ökad kunskap

Några exempel på insatser som har gjorts är:

  • workshoppar hos kommunerna
  • webbkonferenserna Våga vara digital för nämnder och ledare, som arrangerades i samarbete med Länsstyrelserna och lockade 1600 deltagare
  • material i form av handledningar och vägledningar.

En viktig del i uppdraget har också varit att skapa en plattform för utbyte av erfarenheter, kunskap och information. Det har skett bland annat i form av en kampanjsida på Lantmäteriets webb och genom regelbundna informationsmöten.

Fortsatt behov av kompetenshöjning och samarbete

Mycket har gjorts men det finns mer att göra för att stötta implementeringen av den nationella infrastrukturen för ett informationsutbyte inom samhällsbyggnadsprocessen. Det är ett arbete som Lantmäteriet driver, tillsammans med andra offentliga aktörer och landets kommuner.

– Vi kan se en ökad förståelse för behovet av systemsyn och nationell standardisering när man digitaliserar – och en ökad vilja att arbeta med frågorna. Det här arbetet behöver fortsätta och Lantmäteriet hoppas därför på en fortsatt kompetenssatsning, säger Malin Klintborg.

Läs mer kompetenssatsningen i Lantmäteriets slutrapport