Kille med delar av en detaljplan på en gata
Nytt lantmätarprogram format med branschföreträdare

I höst startar det nya Lantmätarprogrammet på Högskolan Väst i Trollhättan. Det är en tvärvetenskaplig utbildning med fokus på samhällsbyggnad och samhällsplanering. Programmet är format i nära samråd med branschrepresentanter.

– Vår samverkan med Högskolan Väst betyder mycket. De är mycket lyhörda för synpunkter som kommer upp i branschrådet. Utbytet med studenterna är också värdefullt för oss. De tänker i nya banor och ger oss nya influenser, säger Patrik Renfors, lantmäterichef Trollhättans Stad.

Behovet av lantmätare är mycket stort bland kommuner, statliga myndigheter och privata aktörer. Nyutexaminerade studenter sugs snabbt upp av arbetsgivare – ofta skrivs anställningskontrakt redan före avslutad examen.

– Det finns hundratals obemannade tjänster runt om i Sverige och en stor efterfrågan på kompetens som greppar över hela samhällsbyggnadsprocessen. Därför har Högskolan Väst tillsammans med branschföreträdare format det nya Lantmätarprogrammet – samhällsbyggnad och samhällsplanering, berättar Marianne Carlbring, programansvarig på Högskolan Väst.

Verklighetsbaserade case i Lantmätarprogrammet

Utbildningen knyter ihop juridiska, ekonomiska och tekniska kunskaper inom samhällsbyggnad. Kursplanen ger både en bredd och fördjupning i allt från planeringsteori, fastighetsbildning och fastighetsvärderingsteknik, till gestaltning, digitalisering och förhandlingsteknik. Studenterna kan välja att specialisera sig inom samhällsbyggnad eller samhällsplanering.

– Studenterna får en god teoretisk grund samtidigt som de möter arbetslivet redan under studietiden. Arbetsintegrerat lärande går som en röd tråd genom Högskolan Västs alla utbildningar, säger programansvarig Marianne Carlbring.

Studenterna möter lärare som jobbat i branschen och gästlärare föreläser här om sina arbeten och erfarenheter. Studenterna får genomföra konkreta uppdrag som att ta fram detaljplaner, GIS-analyser och utredningar med hjälp av programvaror som används i branschen. I slutet av utbildningen gör de en fallstudie i samarbete med Trollhättans stad och då har de användning av all kunskap som utbildningen har gett dem.

Nära samarbete med branschen

Att branschföreträdare från flera kommuner och Lantmäteriet har varit med och format det nya Lantmätarprogrammet ser Marianne stora fördelar med.

– Vår löpande dialog med branschen gör att utbildningen blir mer relevant och värdefull för både studenterna och deras blivande arbetsgivare. Yrken och kompetensbehov förändras ständigt och där måste utbildningarna hänga med. Utbytet med branschrådet är oerhört viktigt, säger Marianne Carlbring.

När studenterna kommer ut om några år är de förberedda för många olika roller inom samhällsbyggnad och samhällsplanering. De kan jobba som förrättningslantmätare, planerare, projektledare, mark- och exploateringsingenjörer inom både den offentliga och privata sektorn.

Röster från samhällsbyggnadssektorn

Några personer som jobbar i branschen uttalar sig här på vilka förväntningar de har på de nya lantmätarna.

Charlotta Cedergren, Distriktschef exploateringsavdelningen Göteborgs Stad:

– Lantmätarna från Högskolan Väst är redan vår viktigaste rekryteringsbas – drygt hälften av våra exploateringsingenjörer och projektledare kommer därifrån. Studenterna från det nya programmet blir ännu mer intressanta. Utbildningens tvärvetenskapliga grund är viktig att ha med sig när man jobbar hos oss.

– Förutom att vi ser stor nytta med att vara engagerade i branschrådet, uppskattar vi att möta studenterna i olika samarbeten och projekt. Det ger ny energi tillbaka.

Leif Carlsson, Planchef Trollhättans Stad:

– Studenterna blir en viktig rekryteringsbas för oss eftersom utbildningen är så bred. Samhällsplanering är ett brett område som kräver kunskap om hela processen. Ett tiotal studenter från Högskolan Västs tidigare lantmätarutbildning jobbar hos oss idag.

– Att vi kan vara med och påverka innehållet i utbildningen är mycket positivt. Vi bidrar också med föreläsningar, tar in sommarpraktikanter och ger konkreta uppdrag som är baserade på verkliga förhållanden.

Patrik Renfors, Lantmäterichef Trollhättans Stad:

– De här studenterna blir attraktiva. De kan ta fler roller eftersom de får fördjupade kunskaper inom samhällsbyggnad. De har också de kunskaper som krävs för att förstå komplexiteten i att bygga tätare, mer hållbara och effektivare städer, något som är högaktuellt idag.

– Vår samverkan med Högskolan Väst betyder mycket. De är mycket lyhörda för synpunkter som kommer upp i branschrådet. Utbytet med studenterna är också värdefullt för oss. De tänker i nya banor och ger oss nya influenser.

Mer om Lantmätarprogrammet