projektmöte om it-projekt för digitalisering
Expertgrupp ska stötta myndigheter för snabbare digitalisering

Regeringen har konstaterat att it-projekt som bedrivs inom offentlig sektor ofta är dyra, saknar resultatfokus och drar ut på tiden. Som svar på det har regeringen gett en expertgrupp, i form av en kommitté, i uppdrag att stödja Lantmäteriet, Trafikverket och andra stora myndigheter i deras arbete med större it- och digitaliseringsprojekt. Ordförande för expertgruppen är Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län, ordförande i Swentec och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

– Det har sett ut så här alldeles för länge, vi lägger mer och mer pengar på digitalisering inom det offentliga men tappar i internationella jämförelser. Nu inrättar regeringen en expertgrupp för digitala investeringar som ska hjälpa myndigheterna att komma till rätta med de problem som finns med långa projekt och projekt som får problem. Det måste vi göra för att kunna öka takten i digitaliseringen av det offentliga, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Den nya expertgruppen ska verka för att statliga myndigheter utvecklar den interna styrningen och kontrollen av sin it-verksamhet samt bidra till en förbättrad riskhantering i stora it- och digitaliseringsprojekt. Dessutom ska expertgruppen bidra till kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och lärande inom det offentliga så att statens samlade kompetens tas tillvara. Gruppen kommer att bestå av experter från näringslivet, universitetsvärlden och offentlig sektor.

Sammanfattningsvis ska expertgruppen:

  • analysera större investeringar i immateriella anläggningstillgångar som statliga myndigheter avser att göra i it och digitalisering
  • utifrån analysen lämna rekommendationer till myndighetens ledning
  • två gånger per år följa upp tidigare analyserade satsningar
  • kommunicera och bidra till spridning av den kunskap och de erfarenheter expertgruppen bygger upp.

Expertgruppen ska arbeta med Trafikverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Domstolsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Statens servicecenter, Skatteverket, Statens jordbruksverk och Tullverket.

Ekonomistyrningsverkets slutrapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag ligger som grund för Expertgruppens uppdrag.

Senast den 28 december 2018 ska expertgruppen redovisa sina erfarenheter av arbetet med myndigheterna och lämna förslag till hur expertgruppens arbete bör utformas och organiseras på lång sikt. 

Läs mer om expertgruppens uppdrag på regeringen.se