Kvinna i bygghjälm
YH-myndigheten har fått kunskap om branschens efterfrågan på kompetens

Myndigheten för yrkeshögskolan har ställt en mängd frågor om geodatabranschens kompetensbehov till Geoforum Sverige. Styrelsemedlemmen Eva Nord, som också jobbar som Lantmäteriets regionala geodatasamordnare, har för Geoforum Sveriges räkning svarat på frågorna. Efterfrågan på personal till samhällsbyggnadsbranschen ökar vilket påverkar behovet av yrkesutbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att ansvara för frågor som rör utbildningar inom yrkeshögskolan.

Bland annat ställdes frågan om man kan bli tillräckligt kompetent på en drygt två år lång yrkesutbildning för arbete som till exempel mättekniker inom bygg och anläggning eller som GIS-ingenjör inom en kommunal förvaltning. Är det en rimlig längd på utbildningen för att sedan förväntas kunna producera och underhålla kartor samt ge tillräcklig kompetens inom exempelvis fastighetsbildningsfrågor?

Eva Nord har, skriftligt och under en telefonintervju, svarat på de frågor som Myndigheten för yrkeshögskolan ställt. Hon menar att den stora personalbristen i branschen ökar kompetenskraven på de anställda. Detta gör att arbetsgivare söker efter personer med högre kompetens. Hon anser inte att det utesluter utbildningarna från yrkeshögskolan utan att många av dem hon själv tidigare anställt, i egenskap av mät- och kartchef, har kommit från yrkeshögskolor och hon upplever att de kunnat bidra med många goda erfarenheter.

Avsaknaden på personal i samhällsbyggnadsbranschen gör att kompetenskraven ökar på samtliga arbetsgrupper. Förrättningslantmäteri är ett område som berörts särskilt av detta. Detta har medfört att en yrkesutbildning som förrättningsassistent vuxit fram. Den generationsväxling som följde när 40-talisterna gick i pension anser Eva nu är över och att det istället är takten i infrastruktur- och bostadsbyggandet som styr takten för efterfrågan på personal.