IQ Samhällsbyggnad profil
Forskningsbehov för hållbart samhällsbyggande

Samhällsbyggnadssektorns inspel till regeringens forskningsproposition har nu lämnats in av IQ Samhällsbyggnad. Geoforum Sverige har som medlem i IQ Samhällsbyggnad gett input till viktiga delar att lyfta, med fokus på digitaliseringen. 

IQ Samhällsbyggnad har en roll i att ge synpunkter på regeringens forskningspolitik. I slutet av oktober fick regeringen en samlad samhällsbyggnadssektors inspel till den forskningspolitiska propositionen 2020, som IQ Samhällsbyggnad samordnat.

Tätposition Sverige för hållbart samhällsbyggande

Utgångspunkten är att klimatet är vår tids ödesfråga och vi står inför viktiga samhällsförändringar. I inspelet ges förslag på statliga satsningar som kan accelerera omställningen till ett hållbart samhälle och samtidigt säkra den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. De lyfter också att sektorns aktörer kommer att fortsätta att aktivt driva på för att utveckla framtidens hållbara samhällsbyggande med syfte att skapa attraktiva livsmiljöer. Detta ger konkurrenskraft och möjligheter för Sverige att ha en tätposition globalt.

För att säkerställa Tätposition Sverige behövs, enligt IQ Samhällsbyggnad, förstärkta satsningar inom:

  • Klimatomställning – cirkulär ekonomi och resursanvändning, energieffektivisering, nya material och materialutveckling, analyser och optimering av lösningar för ett fossilfritt byggande, transformering och förvaltning av den redan byggda, nya affärs- och verksamhetsmodeller.
  • Modernt och effektivt byggande – riktade forsknings- och innovationssatsningar som leder till effektivt byggande, industriellt byggande, minskade byggskador och standardisering.
  • Digitalisering – AI och avancerade analysmetoder, standardisering för digitala informationsflöden och datatillgänglighet, affärs- och verksamhetsmodeller och industriella processer.

Forskning som stödjer digitaliseringen

I rapportens avsnitt om AI och digital transformation kan vi bland annat läsa:

Samhällsbyggnadssektorn ligger idag inte i framkant när det gäller digitalisering, men är inne i en förändringsfas där det sker mycket, inte minst genom de strategiska innovationsprogrammen, till exempel Smart Built Environment, InfraSweden2030 och IoT Sverige. Men också genom näringslivets mobilisering inom organisationer som BIM Alliance, Geoforum och BEAst. Regeringens satsning Digitalt först och regeringsuppdrag till Boverket och Lantmäteriet för digitalisering av planprocesser och bygglov går nu hand i hand med näringslivets driv för att skapa ett digitalt flöde genom projektering, byggande och förvaltning, med det obrutna informationsflödet som mål.

Vikten av standardisering, AI för analys av stora datamängder och digitala tvillingar för att digitalt testa det vi planerar, tas till exempel också upp.

Nytt innovationsprogram för attraktiva livsmiljöer 

I satsningarna för att utveckla attraktiva livsmiljöer finns ett förslag, bland många andra, om att de befintliga strategiska innovationsprogrammen kompletteras med ett nytt program inriktat på attraktiva livsmiljöer med social hållbarhet, delaktighet och gestaltning i fokus. 

Och för att lyckas med att ta Sverige till en tätposition och bygga attraktiva livsmiljöer krävs kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande. För det föreslås ett antal förstärkta satsningar.

Dialogen inom samhällsbyggnadssektorn fortsätter

I framtagandet av inspelet har omkring 300 personer aktivt deltagit i en process som har omfattat workshoppar, seminarier, utskottsarbete, enkäter och intervjuer. Geoforums vd är en av dessa personer.

IQ Samhällsbyggnad tackar alla som på olika sätt bidragit till inspelet och skriver att diskussionen nu kommer att fortsätta i olika former. 

Den 3 december håller IQ Samhällsbyggnad ett seminarium där inspelet presenteras och det finns möjlighet att diskutera framtidens forskningspolitik. Läs mer om seminariet.

Läs mer om IQ Samhällsbyggnads inspel och ta del av hela rapporten.

Inspel till regeringens kommande forskningspolitik har lämnats från en mängd olika myndigheter, akademi och organisationer. IQ Samhällsbyggnad har här samlat några andra inspel från aktörer inom samhällsbyggnadsområdet.