Smart built environment stad
Kunskapsdialoger om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Plattformsdagarna och Boverkets PBL Kompetensdagar tidigare i december höll Elisabeth Argus kunskapsdialoger kring digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Det gjorde hon i rollen som projektledare för DigSam – Digital Samhällsbyggnadsprocess – ett strategiskt projekt som möter regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”. Kunskapsdialogerna var välbesökta och uppskattade.

Målet för DigSam är ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med sär­skilt fokus på samhällsbyggnadsprocessens tidiga planeringsskeden, det vill säga översiktsplanering, med­borgar­dialog och medskapande med användning av digitaliseringens tekniska möjligheter. DigSam är en utökning och fördjupning av Smart Built Environments projekt Smart planering för byggande. De båda projekten leds av samma projektledare – Elisabeth Argus, som också är ordförande i Geoforum Sverige.

Kunskapsdialogerna om DigSam är ett sätt att dels sprida kunskap om projektet, dels få in behov och frågeställningar från kommuner med flera.

Alla kunskapsdialoger kommer att läggas upp på webbplatsen Hållbar stad.