Boverket slutrapporterar regeringsuppdrag för 2022

Boverket har nu slutrapporterat sitt regeringsuppdrag för 2022 om fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen. Bland leveranserna finns en begreppsbank för enhetlig begreppsanvändning i branschen, ett demo-API för ÖP-katalogen och en specifikation för långtidsbevarande av detaljplaner. Slutrapporten innehåller även förstudier inom fem områden.

De levererade lösningarna är:

  • Begreppsbanken: en tjänst som samlar termer och begrepp kopplade till Boverkets sakområde. Syftet är att underlätta för alla som använder samhällsbyggnadstermer genom att bidra till en enhetlig terminologi.
  • En demoversion av ett API för digitala översiktsplaner
  • Komplettering av detaljplanespecifikation för långtidsbevarande av detaljplaner
  • Förbättrat stöd för rapportering av rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire)
  • Förslag till författningsändringar att utreda vidare.

Boverket har även levererat förstudierapporter inom fem områden som regeringen ska ta ställning till efter remittering:

  • Byggnadsinformationsmodellering, BIM
  • Digitalisering av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • Digitalisering av kontrollplaner
  • Lov- och byggprocess utan fysiska handlingar 
  • Riksintresseunderlag i en digital miljö.

Behov av långsiktighet och ökad finansiering

I slutrapporten visar Boverket på att färdplanen för 2023-2025 till stora delar är underfinansierad och lyfter behovet av ökade anslag för utveckling och förvaltning.

Boverket pekar på vikten av långsiktighet och att myndigheten får ett flerårigt uppdrag med särskild finansiering för att kunna fortsätta utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen i samverkan och takt med andra aktörer. I rapporten lyfter Boverket även att myndigheten bör utpekas som sektorsmyndighet för digitalisering inom verksamhetsområdet för planering och byggande.

Boverket: Fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö

Geoforum remissinstans

Geoforum svarade under 2022 på remisserna för för Boverkets rapport om elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner samt för rapporten om översikts- och regionplan i digital miljö. Vi såg positivt på både rapporternas förslag men lämnade flera kommentarer. I samband med remissen om långtidsbevarande av detaljplaner anordnade vi en remissworkshop där många medlemsorganisationer deltog. Här kan du ta del av synpunkterna vi lämnade: