Nationella AI-uppdraget slutrapporterar: ”Vi behöver göra mer”

När det nationella AI-uppdraget nu slutrapporterar är slutsatsen att det behövs mer för att kunna realisera nyttorna med AI inom offentlig sektor. Ett av förslagen på åtgärder är att tillgängliggöra en gemensam infrastruktur för utveckling och förvaltning av AI-drivna tjänster inom offentlig sektor.

Det är myndigheterna Digg, Boverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket som nu slutrapporterar sitt gemensamma regeringsuppdrag om att ta fram stöd till offentliga aktörer för att ta tillvara på samhällsnyttan med artificiell intelligens (AI). Tidigare utredningar har visat att den beräknade nyttan av AI inom offentlig förvaltning uppgår till 140 miljarder årligen.

– Det är bra att det händer saker på området, men jag instämmer om slutsatsen i rapporten – Sverige måste göra mer. Det är dags att öka tempot! En grundförutsättning för att vi fullt ut ska kunna realisera potentialen i AI och digitaliseringen är också att vi har tillgängliga data av god kvalitet. Här är geodata särskilt efterfrågade och en avgörande pusselbit för hållbar samhällsutveckling, kommenterar Sofi Almqvist, Vd på Geoforum Sverige slutrapporten.

Regeringsuppdrag till flera myndigheter

Myndigheterna Digg, Boverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket fick 2021 i uppdrag av regeringen att ta fram stöd till offentliga aktörer så att de snabbare och bättre ska kunna ta tillvara den samhällsnytta som AI kan ge. DIGG har samordnat arbetet.

En del av arbetet har varit att ta fram ett stöd till offentliga aktörer i form av en AI-guide, en ”förtroendemodell” i form av ett självskattningsverktyg och att samla exempel på AI-tillämpningar från olika aktörer inom offentlig sektor. Stödet finns publicerat på sidan offentligai.se. Ett annat resultat av arbetet är ett policylabb i syfte att undersöka hur den kommande AI-förordningen från EU kan påverka AI-arbetet samt två AI-byggblock som är planerade att tillgängliggöras i ENA-strukturen.

Genomförda åtgärder är inte tillräckliga

I slutrapporten konstaterar myndigheterna att de genomförda åtgärderna inte är tillräckliga för att uppnå regeringens mål och för att kunna realisera nyttorna som finns med AI. Enligt rapporten kommer offentlig förvaltning att bli kraftigt begränsad i sin möjlighet att använda AI, om det inte finns en tydlig styrning och samordning för att förbereda offentliga aktörer.

Myndigheterna föreslår flera åtgärder och rekommenderar fortsatt arbete i ett nytt regeringsuppdrag. Ett centralt förslag är att tillgängliggöra en gemensam infrastruktur för utveckling och förvaltning av AI-drivna tjänster inom offentlig sektor. Något som skulle ge även mindre aktörer förutsättningar för en hållbar AI-utveckling.

Läs mer

DIGG: Slutrapport uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens
Nytt AI-stöd samlar erfarenheter från offentlig sektor

Se även

Geoforum Sverige driver tillsammans med BIM Alliance och Future Position X mötesplatsen AI Arena för att höja kunskapen, skapa och stärka samarbeten och inspirera till tillämpning av AI inom samhällsbyggnadssektorn. Läs mer på aiarena.se.