Gågatan vintertid i Boden
Bodens kommun först i nationella geodataplattformen

Den nationella plattformen för geodata som används i samhällsbyggnadsprocessen lanserades i januari. Första kommun att ansluta sig och leverera in digitala detaljplaner till geodataplattformen var Boden. Robert Johansson och Staffan Eriksson berättar här om kommunens digitaliseringsarbete och ger värdefulla tips.

Geoforum Sverige ställde några frågor till Robert Johansson och Staffan Eriksson, som jobbar på avdelningen Fysisk planering på Samhällsbyggnadsförvaltningen, om Bodens arbete med att ta fram och tillhandahålla digitala detaljplaner.

Varför tror ni att er kommun blev först med att teckna avtal om att leverera data till den nationella geodataplattformen?

– Vi ser flera orsaker, några nyckelfaktorer är:

  • Vi hade alla våra cirka 600 detaljplaner GIS-anpassade, vektoriserade och topologiskt korrekta, och med gällande planbestämmelser som ingående attribut. Materialet har nyttjats i våra egna system (GIS) sedan 2012 som stöd för handläggare och vid analyser.
  • För ett år sedan gav vi i uppdrag till S-Group Solutions att konvertera till dagens gällande planbestämmelsekatalog och att läsa in de digitala detaljplanerna i Geosecma Fysisk Planering, som är S-Groups applikation för detaljplanering. En bra dialog fördes med S-Group under processen. Arbetet underlättades av att detaljplanerna var topologiskt korrekta och att attribut med planbestämmelser fanns vilket möjliggjorde en konvertering till gällande planbestämmelsekatalog.
  • S-Group Solutions är en av systemleverantörerna till Nationella Geodataplattformen. De ansåg att vårt material var av tillräckligt bra kvalitet för att använda vid testning för inläsning till Nationella Geodataplattformen och frågade oss om de kunde använda det, vilket vi gärna godkände.

– Summerat kan sägas att det faktum att vi blev först beror på att planerna sedan tidigare var i användbara digitala format med god kvalitet (enligt ovanstående) och att vår systemleverantör kunde skynda på inläsningen.

robert johansson och staffan eriksson, bodens kommun 

Robert Johansson och Staffan Eriksson, Bodens kommun.

Har ni haft någon särskild strategi när det gäller digitala detaljplaner och när startade ni arbetet?

– Övergripande mål var att tillgängliggöra vektoriserade digitala detaljplaner i verksamhetssystem för detaljplanehandläggning, desktop-GIS, i WebGIS-applikationer och att planbestämmelserna skulle kunna ses och analyseras via attribut – som stöd till planarkitekter, bygginspektörer, mark- och exploateringspersonal med flera. Viktigt var också att koppla plankarta och planbeskrivningar som dokument till respektive plan. Ett andra mål var att tillgängliggöra detaljplanerna till alllmänheten, näringslivet och andra intressenter via en WebGIS-applikation.

– År 2009 startade arbetet då vi började testa oss fram och år 2012 hade vi GIS-anpassat våra 600 detaljplaner.

Vilka tips skulle du vilja ge till kommuner som inte har börjat digitalisera sina detaljplaner än eller bara inte kommit lika långt som ni?

– Att definiera målet med arbetet samt ta fram en strategi för att nå målet. Sedan finns det som vi ser det några nyckelfaktorer för att erhålla en bra kvalitet:

  • Analysera fastighetsgränsenas kvalitet. Om det finns brister kanske det först behövs åtgärder. Boden har emellertid gjort detta i ett senare skede tillsammans med Lantmäteriet, i flera KUF-projekt (kvalitetsutveckling fastighet). Eftersom vi gjorde det senare medförde det ett merjobb
  • Nära samarbete mellan GIS-avdelning och planavdelning för att erhålla en tillförlitlig tolkning av planerna
  • Nyttja ett system som kan hantera Boverkets planbestämmelsekatalog
  • Kvalitetssäkra vektorisering och topologi.

Vilka nyttor vill ni särskilt lyfta fram med den nationella geodataplattformen?

– Tillgänglighet, kanske främst för företag som söker olika typer av etableringar. Kvalitetshöjning i innehåll och utseende på de digitala detaljplanerna och likformighet mellan kommunerna är också en stor nytta.

Hela 2021 är ett test-år där Lantmäteriet tillsammans med upphandlade systemleverantörer säkerställer och förbättrar funktionaliteten i den Nationella geodataplattformen. För tillfället sker leveranserna av geodata mot en testmiljö och är inte tillgängliga för konsumenter.

Till Nationella geodataplattformen

Här kan du läsa mer om den nationella geodataplattformen.