Första versionen av den nationella geodataplattformen är här

Nu har Lantmäteriet driftsatt den första versionen av den nationella geodataplattformen. Den ska försörja en digital samhällsbyggnadsprocess med nationellt standardiserad information. Digitala detaljplaner och byggnadsinformation är de första informationsmängderna som blir tillgängliga via plattformen.

– Det är mycket glädjande att Lantmäteriet nu har driftsatt den första versionen av den nationella geodataplattformen med standardiserade data. Det är ett viktigt steg i utvecklingen av en helt digital samhällsbyggnadsprocess, säger Sofi Almquist, Geoforum Sveriges vd.

– Jag vill tacka alla för ett fantastiskt bra jobb och att vi uppnått denna milstolpe!, säger Lantmäteriets Anders Sandin, ordförande i styrgruppen för projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess som i fredags (8 januari) beslutade om driftsättningen av den nationella geodataplattformen.

Samarbete för en givande nationell geodataplattform

Kommuner, systemleverantörer till kommunerna, myndigheter och näringsliv har deltagit i Lantmäteriets arbete för att lösningarna som tas fram ska motsvara samhällets förväntningar, lagkrav och i hög grad nyttja digitaliseringens möjligheter.

Utöver att kunna söka och hitta gällande detaljplaner, kommer de nya informationsmodellerna för detaljplaner dessutom kunna användas:

  • för att identifiera vilken markanvändning som är tillåten inom ett område
  • som underlag för att pröva bygglov
  • som underlag för etablering av nya verksamheter och bebyggelse
  • som underlag för att pröva fastighetsindelning
  • för att identifiera outnyttjade byggrätter
  • som underlag för statistik och för att automatiskt generera statistik till SCB och Boverket
  • som stöd till Länsstyrelsernas samrådsportal och andra samrådslösningar.

Teståret 2021

Under 2021 kommer nationellt standardiserade digitala detaljplaner samt byggnadsinformation kunna tas in och tillgängliggöras från Lantmäteriet. Avtal behöver tecknas för det. Kommuner som vill tillgängliggöra data i egen regi, kommer behöva vänta till senare delen av året för att ansluta till lösningen. De kommuner som vill ansluta sin byggnadsinformation under 2021 behöver kunna tillhandahålla informationen som öppna data.

På Lantmäteriets webb hittar du de nationella specifikationerna för tillgängligörande av detaljplaner och byggnadsinformation, som nyligen uppdaterats.

År 2021 är ett testår, då Lantmäteriet vill få in så mycket information som möjligt i nationella geodataplattformen för att uppnå bästa möjliga lösning. I samverkan med kommuner och kommunernas systemleverantörer, ska Lantmäteriet testa lösningen och identifiera förbättringar, som ska kunna göras på så väl de nationella specifikationerna och support samt tekniska miljöer. Även nya funktioner och ökad automatisering kommer att realiseras under 2021.

Fortsatt arbete runt finansieringsmodell pågår, vilken bland annat har koppling till den nya PSI-lagstiftningen som kommer under året.

Så vad kommer man kunna göra i den nationella geodataplattformen under 2021? Som producent får man, efter tecknande av avtal, möjlighet till lagringsmiljö och API:er för uppladdning och uppdatering av digitala detaljplaner och tillhörande filer. Producenter får också tillgång till tjänster för validering och indexering av levererade detaljplaner. Konsumenter får, efter tecknande av avtal, tillgång till API:er för sökning och nedladdning av digitala detaljplaner och tillhörande filer.

När man kommer att kunna ta del av den information som är inlevererad till geodataplattformen beror, enligt Lantmäteriet, på kommunernas anslutningstakt.

Läs mer om den nationella geodataplattformen

På Lantmäteriets webbsända informationsmöte den 27 oktober ställdes intressanta frågor angående den nationella geodataplattformen. Läs svaren här.