Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister
Nya ministern om handläggningstider för fastighetsbildning

Märta Stenevi (MP) är vår nya bostadsminister. Hon har nu besvarat riksdagsledamoten Lars Beckmans (M) skriftliga fråga om åtgärder för att handläggningstiderna för fastighetsbildning blir kortare och mer likartade i hela landet. Märta Stenevi hänvisar i sitt svar till regeringens pågående arbete med en digital samhällsbyggnadsprocess och välkomnar Riksrevisionens granskning av fastighetsbildningssystemet som inleddes i januari.

Frågan ställdes apropå en ny rapport från Riksdagens utredningstjänst (RUT) om handläggningstiden för fastighetsbildningsärenden som visar på stora skillnader i landets kommuner. Enligt RUT-rapporten är handläggningstiden i genomsnitt kortare hos de kommunala lantmäterimyndigheterna än hos kommuner där ansvaret ligger på Lantmäteriet (den statliga lantmäterimyndigheten).

Märta Stenevi är Jämställdhets- och bostadsministern samt ministern med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering, vid Arbetsmarknadsdepartementet. Hon har tagit över rollen som bostadsminister efter Per Bolund som nu är miljöminister. I sitt svar på Lars Beckmans skriftliga fråga – "Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skapa en mer likartad service i hela landet så att handläggningstiderna blir kortare och handläggningstiderna blir mer likartade?" – skriver hon bland annat:

"En förutsättning för en mer likartad service inom fastighetsbildningsverksamheten, givet ovanstående förutsättningar, är att verka för ett effektivare stöd till, och integrering av, verksamheten i samhällsbyggnadsprocessen. Detta syftar till att uppnå smidigare överlämningar till fastighetsbildningsprocessen från andra delar av samhällsbyggnadsprocessen och tvärtom. Regeringens pågående arbete med en digital samhällsbyggnadsprocess, som beskrivits i många tidigare svar till Lars Beckman, syftar därför till att åstadkomma ett säkert, standardiserat och obrutet informationsflöde för en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Precis som Lars Beckman säger avser Riksrevisionen att under 2021 granska om systemet för fastighetsbildning är effektivt utformat. Regelbundna granskningar och utvärderingar är nödvändiga för att skapa och upprätthålla ett effektivt och ändamålsenligt system, och jag välkomnar därför Riksrevisionens stundande granskning."

Läs frågan och hela svaret här