Illustration fastighetsgränser på karta
Rapport om effekter av en digital fastighetsbildningsprocess

Nu har Lantmäteriet slutrapporterat sitt regeringsuppdrag att analysera digitaliseringens möjligheter och effekter i fastighetsbildningsprocessen. 

Digitaliseringen av fastighetsbildningsverksamheten kommer att gynna såväl samhället som den enskilde kunden. Vinsterna går att räkna hem i både kvalitet, kostnad och tid. Samtidigt finns det utmaningar som måste hanteras, bland annat den juridiska utvecklingen som är omfattande och tidskrävande. Det skriver Lantmäteriet i ett pressmeddelande. Geoforum Sverige kommenterar här rapporten.

sofi almqvistGeoforum Sverige verkar för en helt digital samhällsbyggnadsprocess vilket kommer att ge lägre kostnader, mindre miljö- och klimatpåverkan och skapa direkt nytta för invånare och företag. Här är fastighetsbildningen en viktig del.

– Högre tempo i digitaliseringen av fastighetsbildningsverksamheten hos Sveriges 40 lantmäterimyndigheter skulle öka möjligheterna att effektivisera handläggningen för att snabbare få fram beslut för att bygga, utveckla och förvalta landets fastigheter och anläggningar. Det lagstiftningsarbete som krävs behöver prioriteras av regeringen och riksdagen under 2021, säger Sofi Almqvist, vd, Geoforum Sverige.

– En grundförutsättning för digitalisering av fastighetsbildningsprocessen är kvaliteten på de digitala fastighetsgränserna. Att förbättra redovisningen av fastighetsgränserna i registerkartan är väldigt viktigt för arbetet inom både digital planprocess och digital fastighetsbildning. För att höja kvaliteten krävs att staten under 2021-2023 prioriterar resurser till arbetet samt ett ökat samarbete och statligt och kommunalt ansvarstagande i frågan, säger Sofi Almqvist.

Den 1 december slutrapporterade Lantmäteriet regeringsuppdraget att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i fastighetsbildningsprocessen, som de fick i somras.

Uppdraget att titta på vilka effekter en digitalisering av fastighetsbildningsverksamheten kan få, och vilka olika lösningar som finns, har genomförts med inspel från bland annat landets kommunala lantmäterimyndigheter, skriver Lantmäteriet.

Positiva effekter i kvalitet, kostnad och tid

Slutsatsen i rapporten är att digitaliseringen av fastighetsbildningsverksamheten kommer att ge positiva effekter när det gäller både kvalitet, kostnad och tid.

– Ett digitalt informationsflöde hela vägen – från ansökan till beslut – kommer inte bara att förenkla för våra kunder utan även effektivisera handläggningen som helhet. Vinsterna är många, säger Tove Elvelid, divisionschef Fastighetsbildning, Lantmäteriet.

På kort sikt (1–5 år) väntas nyttorna för samhället och de enskilde kunden bestå i bland annat:

  • förbättrad kunddialog – ”lätt att göra rätt”
  • ökad andel korrekta och kompletta ansökningar
  • obrutet digitalt informationsflöde från ansökan till handläggning
  • ökad transparens för kunden
  • ökad förutsägbarhet för kunden
  • enhetliga processer och arbetssätt.

På längre sikt är effekterna svårare att förutspå men tillgången på digital infor­mation kommer sannolikt att möjliggöra att delar av handläggningen blir automatiserad, skriver Lantmäteriet. Lantmäteriet är också på gång med projekt där AI används för text- och bildtolkning av äldre akter.

– Vi kommer framöver att få se användningsområden som vi inte ens kan föreställa oss idag. Digitaliseringen har under flera år varit den största samhällstrenden. Det vi ser nu är att ny teknik, som exempelvis AI kommer att revolutionera, säger Maria Petrusson, utvecklingschef på Fastighetsbildning, Lantmäteriet.

Utmaningar inom digital fastighetsbildning

Två stora utmaningar har i rapporten identifierats som kritiska framgångsfaktorer på vägen mot en digital fastighetsbildningsprocess. Den första är den juridiska utvecklingen som är omfattande och tidskrävande. Den andra utmaningen som lyfts fram är behovet av underlag med god och känd kvalitet, vilket omfattar bland annat registerkartan.

Koppling till andra digitaliseringsuppdrag

Rapporten lyfter fram att digitaliseringen av fastighetsbildningsprocessen också måste relatera till lösningar och resultat från andra pågående regeringsuppdrag om digitalisering som Lantmäteriet ansvarar för eller medverkar i: 

  • etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av stand­ardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen
  • etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte
  • etablera ett nationellt ramverk for grunddata inom den offentliga förvaltningen.

Här finns information om de uppdrag som Lantmäteriet jobbar med.

Läs Lantmäteriets slutrapport om digitaliseringens möjligheter i fastighetsbildningsprocessen