Biltrafik i centrala Stockholm
Interaktiva bullerkartor för Stockholms stad

Tyréns har utvecklat trafikbullerkartor i 2D och 3D till Stockholms stad. Kartorna ska underlätta för handläggare och medborgare att se bullernivåer i olika delar av staden. De är ett viktigt underlag vid exploateringsarbete och nybyggnationer.

De nya interaktiva bullerkartorna har tagits fram i nära samverkan mellan Stockholm stadsbullerskyddsgrupp och Tyréns. Trafikbullerkartan visar beräknade ljudnivåer från vägtrafiken och spårtrafiken i Stockholm och är baserad på stadens senaste strategiska bullerkartläggning. Den omfattar faktiska registrerade trafikflöden samt modellberäknad data för de gator där trafikmätningar inte gjorts.

– Stockholm stad gav oss förtroendet att hitta en lösning för att göra deras bullerkartläggning mer användarvänlig. Ljudberäkningar har funnits sedan flera år, men har använts i liten utsträckning. Tyréns har skapat gränssnittet för en bättre visualisering i en interaktiv webbaserad lösning, säger Peter Malm, ansvarig akustiker på Tyréns.

bullerkarta trafik stockholm

3D-karta visar bullernivå på fasader

I den nya 3D-lösningen ingår även ljudnivåer på fasader som illustrerats i form av små prickar. Med de nya kartorna kan kommunens handläggare enkelt använda data vid bedömning av buller i olika frågeställningar, vid exploateringsarbete och nybyggnationer. De nya kartorna gör det även tillgängligt för medborgare att avläsa bullernivåer i ett område eller på ett specifikt hus.

– Kartläggningen av omgivningsbuller är ett viktigt underlag, både vid miljöbalkstillämpning och i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen. Vår förhoppning är att kartan ska användas oftare och avsikten är även att den ska fortsätta utvecklas, säger Magnus Lindqvist, utredare vid Stockholms stad.

Läs mer om bullerkartorna på Stockholm stads webb