Drönare över gult fält och skog
Synpunkter på Transportstyrelsens nya avgiftsföreskrifter

Transportstyrelsen har tagit fram förslag till ändring av myndighetens föreskrifter om avgifter. Förslaget gäller bland annat drönarflygningar och dessa avgifter kommer att ingå i den nya lagen som gäller från 1 juli. Geoforum Sverige har svarat på remissen och lyfter bland annat avsaknaden av konsekvensanalys för offentlig verksamhet. Risken är att förslaget leder till begränsningar i användning av drönare i kommuner och statliga myndigheter, med minskad samhällsnytta som följd.

Det nya EU-gemensamma regelverket för användning av drönare ska börja tillämpas den 1 juli 2020 och de avgifter som avser luftfart i förslaget till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter planeras träda i kraft samma datum. Transportstyrelsen kommer att genomföra tillståndsprövningar, utöva tillsyn och hålla register enligt de nya regelverken, och avgifter kommer att tas ut för den verksamheten.

Drönare används i stor utsträckning i kommuner och statliga myndigheter, bland annat för datainsamling inom samhällsbyggnad, men offentlig sektor saknades i sändlistan för Transportstyrelsens remiss. I Geoforum Sveriges remissvar framförs att även kommuner och myndigheter borde finnas med som remissinstanser. 

Offentlig sektor saknas också som målgrupp i förslaget; endast medborgare och näringsliv tas upp som målgrupp. Geoforum lyfter fram att det är viktigt att kommuner och myndigheters drönarverksamhet beaktas och arbetas in i förslaget. I avsnitten som behandlar konsekvenserna av införandet av avgifter står det inget om konsekvenser för offentlig verksamhet. Det kan leda till begränsningar i verksamheterna med minskad samhällsnytta som följd, vilket inte är önskvärt.

Läs Geoforum Sveriges yttrande