Demo 3D-visualisering av byggnadsplaner på skärm
Geoforums synpunkter på Boverkets förslag om detaljplaneregler

Boverket håller på att ta fram nya föreskrifter och råd som ska skapa förutsättningar för digital planinformation. Geoforum Sverige är remissinstans och har skickat in synpunkter på myndighetens senaste förslag. Geoforum anser att omställningen till digital hantering av detaljplaneinformation är viktig för att det bidrar till att lösa flera knutar kring effektivitet, demokrati och pedagogik samt återanvändbarhet av information. 

Boverket har remitterat dels förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan, dels förslag till allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Geoforum Sverige har svarat på remissen som var ute till den 13 mars.

Nytt förslag efter remiss 2019

Förslagen var ute på remiss i en tidigare version under 2019, och Geoforum besvarade även denna remiss. Förslagen till föreskrifter och allmänna råd skiljer sig åt från den förra remissrundan då de delar som rör den digitala hanteringen är placerade i bindande föreskrifter och det som rör redovisning av reglering, det vill säga möjlig visualisering, är placerade i vägledande allmänna råd. Syftet med denna fördelning är att inte låsa kommunerna till vissa tekniska lösningar eller digitala format, som kan vara begränsande och icke framtidssäkert för hur detaljplanernas planbestämmelser visualiseras.

Remiss på planbeskrivningen kommer

I tidigare remiss fanns förslag till föreskrifter avseende planbeskrivningens utformning. Denna del finns inte med i den aktuella remissen utan kommer att skickas ut på remiss senare under våren 2020 för att därefter komplettera föreskrifterna och de allmänna råden, enligt Boverket. Även det kapitel som handlade om ändring av detaljplan har utgått i remissen.

Geoforum Sverige är positiv till att planbeskrivningen, och de övriga delar som tagits bort från remissen, helt har utgått från det nya förslaget. 

Tvingande föreskrifter krävs för digitalisering

Geoforum Sverige anser att omställningen till digital hantering av detaljplaneinformation är viktig för att det bidrar till att lösa flera knutar kring effektivitet, demokrati och pedagogik samt återanvändbarhet av information. Geoforum Sverige är positiva till att de nya föreskrifterna är tvingande då det krävs tydlighet för att åstadkomma en övergång till digital informationshantering av detaljplaneinformation.

Läs Geoforums remissvar