Riksdagshuset
Politiker lyfter rättsligt gällande fastighetskoordinater

Långa handläggningstider och höga kostnader för fastighetsbildning är ett problem i samhällsbyggnadsprocessen. Riksdagsledamoten Lars Beckman har i en skriftlig fråga efterlyst en utredning av vad som krävs för att möjliggöra fastighetskoordinater med rättsverkan, vilket skulle bidra till effektivisering. Lantmäteriet ser stora svårigheter att få till detta.

Lars Beckman (M) vill uppnå visionen att genom koordinatbestämda fastighetsgränser uppnå en rättsligt gällande digital registerkarta där koordinatuppgifternas riktighet garanteras på samma sätt som äganderätten genom lagfartssystemet.

Stora vinster med fastighetskoordinater

Alla handlingar om fastigheter och markanvändning finns i dag i digital form. Detta innebär, enligt Beckman, att det skulle gå att åstadkomma utomordentligt stora rationaliseringsvinster i fastighetsöverlåtelse- och fastighetsbildningsprocesserna om det fanns en lagstiftning om rättsverkan för fastighetsgränsers koordinater.

I en skriftlig fråga till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund skriver Lars Beckman att en utredning bör tillsättas med målet att snabbt klara ut vilka främst juridiska hinder som måste undanröjas för att detta ska kunna införas. Hans fråga är om statsrådet kommer att vidta några åtgärder för att förbättra den digitala processen. 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) var det statsråd som fick uppgiften att svara. Han nämner först hur regeringen bedriver en aktiv politik för att digitaliseringens möjligheter ska nyttjas bättre inom samhällsbyggnadsprocessen. Johansson hänvisar sedan till Lantmäteriets utredning av frågan om koordinatbestämda gränser.

Lantmäteriet ser svårlösta frågor

Lantmäteriets slutsats är att det krävs ett omfattande utredningsarbete där olika samhälleliga aspekter måste beaktas mycket grundligt. Rättssäkerhetsaspekten för fastighetsägarna är särskilt angelägen. Lantmäteriet konstaterar vidare att en viktig och svårlöst fråga är om ett koordinatbaserat gränsbestämningssystem även ska gälla för alla nuvarande gränser och hur övergångsperioden i så fall ska hanteras. Det behöver även säkerställas att det finns tillfredsställande tekniska lösningar som håller över tid.

Morgan Johansson pekar på att det inte bara är de juridiska aspekterna som behöver utredas utan också flera andra svåra frågor. Hans besked är att Regeringskansliet för närvarande analyserar problembilden.

Läs hela den skriftliga frågan och svaret här