digital detaljplan i 3D
Geoforums remissvar om nya detaljplaneregler

Ta del av och tyck till om Geoforum Sveriges yttrande över nya regler från Boverket. De nya reglerna ska skapa förutsättningar för digital planinformation. Geoforum anser att förslaget har tappat fokus på att snabba upp kommunernas digitaliseringsutveckling, till att handla om att hårt styra administrativ formalia kring detaljplanens dokument utifrån ett pappers- och pdf-perspektiv. 

Geoforum Sverige kommer att lämna synpunkter på Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, som är ute på remiss till 5 juli.

Geoforum anser att omställningen till digital hantering av detaljplaneinformation är viktig för att det bidrar till att lösa flera knutar kring effektivitet, demokrati och pedagogik samt återanvändbarhet av information.

Vi är positiva till att de nya föreskrifterna är tvingande då det krävs tydlighet för att åstadkomma en övergång till digital informationshantering av detaljplaneinformation. Det behövs regler som leder till att detaljplaneinformationen blir standardiserad, digital samt öppen och därmed maskinläsbar.

Geoforum anser dock att förslaget har tappat fokus på att snabba upp kommunernas digitaliseringsutveckling, till att handla om att hårt styra administrativ formalia kring detaljplanens dokument utifrån ett pappers- och pdf-perspektiv. Här behöver Boverket revidera sina förslag.

Läs vårt utkast till remissvar och tyck till!