Karta över crowsourcing bland cyklister
Trafikverket testar crowdsourcing för att samla in cykeltrafikdata

Trafikverket tänker nytt kring cykeltrafiken och provar crowdsourcing, en effektiv metod för att samla in data om cykeltrafik. För att cyklingen i Sverige ska kunna öka och samtidigt bli säkrare behövs tillförlitliga cykeldata för att kunna ta fram och prioritera lämpliga åtgärder.

Trafikverket har bett Trivector testa crowdsourcing som ett nytt sätt att samla in data om cykeltrafik. Metoden testades i Göteborg under hösten 2017 där cykeldata samlades in genom appar i cyklisternas mobiltelefoner. 861 frivilliga privatpersoner deltog i undersökningen och de gjorde tillsammans cirka 21 000 cykelresor. Projektet gav en stor mängd användbara data.

Cykeldata insamlade via crowdsourcing kan användas inom en rad olika områden:

  • Ge ökad kunskap om cyklisters ruttval som underlag för att prioritera drift- och underhållsåtgärder samt nyinvesteringar i cykelinfrastruktur
  • Ta fram uppgifter om cyklisters exponering för trafikfarliga miljöer och gaturum med mycket buller och luftföroreningar
  • Före- och efterstudier för utvärdering av åtgärder i infrastruktur eller kampanjer
  • Analys av resmönster över dygnet, veckan, året. 

Crowdsourcing-apparna

Representativiteten visade inga större skillnader mot den traditionella resvaneundersökning som gjordes i Göteborg vid samma tid. Kön, ålder och bostadsområde jämfördes. I crowdsourcing-undersökningen var det ett litet underskott på äldre cyklister och på cyklister yngre än 20 år. Tre olika appar användes för att samla in resdata: Travelvu, Strava och Moves. Flest deltagare använde Travelvu och få använde Moves.

Det var stora skillnader mellan användarna av Strava och Travelvu. Strava-användarna var i högre utsräckning män och medelålders och de gjorde längre och snabbare resor med cykel. Det är därför olämpligt att vara använda data från Strava och utgå från att dessa resor är representativa för hela befolkningen, menar Erik Stigell, forskare hos Trivector Traffic.

De goda resultaten för både rekryteringsmetoden och de insamlade cykelresorna gör att metoden har potential att i framtiden fungera som alternativ till traditionella resvaneundersökningar eller som komplement.