Flygbildstolkning med speciell datorskärm, programvara och 3D-glasögon.
Flygbildstolkning i 3D för effektiv kartläggning av naturområden

Sedan hösten 2018 ska länsstyrelserna i Sverige ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur. Det kräver kartläggning av vilka naturtyper som finns i kommunerna. I ett pilotprojekt för Södertälje kommun samarbetar Sweco och Stockholms universitet för att kartlägga biotoper med hjälp av automatiska metoder och flygbildstolkning i 3D, istället för traditionellt tidskrävande fältarbete.

Det är Stockholms universitet som har utvecklat denna semiautomatiska metod där man tar hjälp av flygbilder för att kartlägga olika biotoper. Sweco har fått uppdraget att flygbildstolka biotoperna i Södertälje kommun, samtidigt som man utvärderar arbetsmetodiken.

Flygbildstolkning med 3D-glasögon

I ett första steg kartläggs naturområdena automatiskt genom att flera kartlager kombineras, men alla detaljer kan inte fångas upp och därför krävs även en manuell tolkning för att avsluta arbetet.

– Vi tolkar bilderna med hjälp av en speciell datorskärm, programvara och 3D-glasögon. Det kräver god kompetens inom både landskap och geografiska informationssystem och det har våra ekologer på Sweco, säger uppdragsledare Lisa Sjölund.

Regional biotopdatabas blir underlag för grönstrategi

Målet med forskningsprojektet som Stockholms universitet driver är att skapa metodik för en heltäckande regional biotopdatabas för Stockholms län, och Södertälje är tillsammans med Sollentuna och Ekerö en av de första kommunerna som testar metoden och bidrar i utvecklingsarbetet. Här ska biotopdatabasen bli ett underlag för kommunens grönplanering, men den kommer även att underlätta hanteringen av ekosystemtjänster och detaljplaner i ett regionalt perspektiv.

Läs mer om projektet på sweco.se