Kvinna framför höghus, profilbild Smart Built Environment
Engagera dig för obruten informationskedja i samhällsbyggnadsprocessen

Nu startar arbetet med att forma innehållet i nya temaområde Informationsinfrastuktur inom Smart Built Environment. Ta chansen att påverka och medverka! Under maj hålls tre workshoppar om ”Den obrutna informationskedjan” i plan-, bygg- och förvaltningsskedet. Resultatet från dessa kommer sedan att analyseras och bearbetas till ett förslag som skickas ut på remiss.

Syftet med den inledande initieringsfasen av temaområdet är att identifiera och specificera önskade insatser, oftast delprojekt.

Nu vill man engagera nyckelaktörer i sektorn, både sådana som redan är aktiva eller har uttryckt sin avsikt att aktivt delta i programmet och andra med väsentliga roller, kunskaper och inflytande. Processen är öppen för alla aktörer i sektorn, med sikte på att fånga den totala behovsbilden. Var inte blyg, du har säkert viktiga perspektiv att bidra med!

Öppna workshoppar

Programmet bjuder nu in till workshoppar på tema planprocessen, byggskedet och förvaltningsskedet. De är öppna för alla som är intresserade av att påverka och/eller medverka inom temaområdet.

Delta i workshop Den obrutna informationskedjan:

Fokus Fastighetsförvaltning: 6 maj 13.00–16.00, Ljusgården Drottninggatan 33, Stockholm
Fokus Tidiga skeden (planprocessen): 16 maj, 8.30–11.30, 7A Odenplan, Stockholm
Fokus Produktion: 23 maj, 13.00–16.00, Ljusgården Drottninggatan 33, Stockholm

Frågor som kommer att adresseras på workshopparna är:

  • Vilka större problem och utmaningar finns när vi arbetar mot målet ett obrutet informationsflöde?
  • Hur ska vi lösa de problem och utmaningar som vi har identifierat?
  • Hur får vi tillämpning och genomslag av det kunnande, verktyg, metoder och stöd som vi redan idag har?
  • Hur fångar vi allt det som görs utanför Sverige?

Delprojekt och insatsområden

Resultaten från de öppna workshopparna kommer att analyseras och bearbetas till ett nytt förslag som omfattar delprojekt och insatsområden att genomföra inom temaområdet Informationsinfrastruktur.

Förslaget sänds ut på en bred remiss för kommentarer och synpunkter till de deltagare som visat intresse genom deltagande i de öppna workshopparna eller på annat sätt. Avsikten med remissen är att ge möjlighet till reflektion och strukturerade synpunkter på ett annat sätt än vad som är möjligt i workshopformen samt att ge fler röster möjlighet att komma till tals.

Uppföljande seminarium

Efter bearbetning av förslaget med hänsyn till remissvaren hålls ett uppföljande seminarium. Det blir en avstämningspunkt och medverkande bjuds in till fortsatt engagemang i projekten.

Planering av delprojekt och bemanning

Som ett sista steg utses, för vart och ett av delprojekten, en projektledare i en öppen process. Dessa projektledare ska i samråd med processledaren utarbeta en projektplan, vilken sedan ska godkännas av såväl programmets styrelse som av Formas.

Geoforum Sverige bidrar i arbetet inom temaområde Informationsinfrastruktur genom att medverka i styrgrupp och att se till så att personer från Geoforums nätverk bemannar delprojekten.

Mer information om processen framåt (Se pdf som finns på denna sida)

Vill du veta mer? För mer information kontakta Jan Byfors, processledare för temaområde Informationsinfrastruktur.