Josefin Lassinantti, specialist inom öppna data på DIGG
Nu finns principer för att tillgängliggöra data

Att ge fri tillgång till offentlig information möjliggör ökat värdeskapande, effektivitet samt öppenhet och transparens i vårt samhälle. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har nu fastställt principer för att tillgängliggöra information för vidareutnyttjande. 

För att nyttan i det datadrivna och globalt uppkopplade samhället ska realiseras krävs en ökad grad av tillgänglig och användbar information, samtidigt som kraven på att skydda data och information som bedöms som skyddsvärd ska beaktas. Det skriver DIGG som nu har beslutat om principer för att tillgängliggöra information. Principerna syftar till att stödja arbetet med att tillgängliggöra och publicera information för vidareutnyttjande.

– Principerna är vägledande och fastställs av DIGG för att omfatta hela den offentliga förvaltningen. Genom att etablera gemensamma principer som sträcker sig över sektorsgränser ska principerna möjliggöra för verksamheter att fatta mer likartade beslut och successivt få en mer likartad hantering inom den offentliga förvaltningen, säger Josefin Lassinantti, specialist inom öppna data på DIGG.

Under våren inhämtade DIGG synpunkter under en öppen remiss. Engagemanget var stort, närmare 50 svar kom in från både offentliga och privata aktörer, från ideella föreningar och från privatpersoner. Sedan dess har synpunkterna bearbetats och resulterat i de nu beslutade principerna.

Utifrån dessa principer ska vissa metodstöd, ramverk och specifikationer växa fram för den praktiska tillämpningen. Grunden kommer att publiceras under hösten medan andra delar kommer att byggas på över tid av DIGG och i samverkan med andra aktörer. Arbete pågår inom flera områden, till exempel för övergripande metodstöd, specifikationer för metadata, API-hantering och inom immaterialrätt och öppna licenser.

Principerna för publicering av data

Principerna för att tillgängliggöra information beskrivs under sju rubriker:

  1. Öppenhet som standard
  2. Bedriv ett riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete
  3. Tillgängliggör aktuell och uppdaterad information med användaren i centrum
  4. Gör information lätt att hantera
  5. Använd villkor som främjar bred användning
  6. Dokumentera och beskriv information
  7. Uppmuntra till användning och dialog.

Här hittar du principerna

Läs mer på digg.se