Kvinna som tänker på data och tjänster
Ny lag om öppna data föreslås

Öppna data skapar förutsättningar för snabbare digitalisering och ger samhällsnytta. En statlig utredning har nu lämnat förslag på hur direktivet om öppna data ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data ska stöttas. Utredningen föreslår en ny öppna data-lag med bestämmelser om bland annat format på information och avgifter. Geoforum Sverige har länge drivit på för öppna geodata och nu är besluten nära.

Den 15 september överlämnade Öppna data-utredningen sitt delbetänkande till digitaliseringsminister Anders Ygeman. Delbetänkande innehåller flera förslag på hur det omarbetade direktivet om öppna data, som EU har antagit, ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd.

EU-direktivet har som målsättning att stärka dataekonomin och stimulera innovation genom att öka mängden information från den offentliga sektorn, särskilt i form av öppna data. Tillgång till offentlig information i digitala och öppna format har ett stort samhällsekonomiskt värde eftersom bearbetning och förädling av sådan information kan skapa nya produkter och tjänster.

Beslut om öppna geodata är nära

Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag. Lagen reglerar huvudsakligen i vilka format och med vilka avgifter och andra villkor som information ska tillhandahållas. Lagen uppmuntrar också myndigheter att löpande publicera digital information på eget initiativ.

jenny carlstedt sweco geoforum– Det är i grunden ett bra förslag på en ny öppna-data-lag som presenteras. Utredningen verkar ha lyssnat till de synpunkter som inkommit samt de utredningar som gjorts inom området. Förslaget öppnar upp för att Sverige nu kan komma att ta ett kliv fram gällande öppna data. Det finns fortfarande skrivningar som ger rätt till undantag, vilket gör att regeringen fortfarande aktivt måste vilja verka för öppna data, vilket de dock verkar vilja om vi ser till uttalandet från Anders Ygeman i Computer Sweden idag (16 september 2020), säger Jenny Carlstedt, Geoforum Sveriges ordförande.

– Det är intressant att förslaget nu också inkluderar kommuner och regioner, och att detta beslut baseras på de beräknade samhällsnyttorna av tillgängliggörandet av data. Detta stöttar digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen, och förbättrar därmed möjligheterna att effektivisera handläggning för att få fram beslut om byggrätt, bygglov och fastighetsbildning samt möjligheterna att skapa nya tjänster. Från Geoforums sida är vi glada över ett förslag som gör att lagstiftningen nu inte längre ska vara ett hinder, och glada över de uttalanden som tyder på att regeringen också vill finansiera tillgången till öppna data. Vi hoppas att detta förslag går igenom och att vi kommer se regeringen skjuta till pengar till berörda myndigheter så att de öppna geodata vi kämpat för äntligen bli verklighet och leder till samhällsnytta, fortsätter Jenny Carlstedt.

Här hittar du delbetänkandet