Riksdagshuset i Stockholm
Utredningen om öppna data förlängs

Det omarbetade direktivet om Öppna data och PSI, som EU antog i somras, ska öka mängden data från den offentliga sektorn som är tillgängliga för vidareutnyttjande. I Sverige pågår en utredning som ska lämna förslag kopplat till genomförandet. Regeringen har nu beslutat att förlänga Öppna data-utredningens uppdrag med fyra månader, vilket innebär att slutredovisningen ska ske först den 15 september 2020.

EU beslutade i juni 2019 att anta direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade Öppna datadirektivet. Direktivet är en omarbetning av det tidigare så kallade PSI-direktivet, och syftar bland annat till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell intelligens. Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik.

Öppna data-utredningens uppdrag är bland annat att lämna förslag på hur Öppna datadirektivet ska genomföras i svensk rätt. Uppdragets innehåll beslutades den 2 maj 2019. Kopplat till detta är Lantmäteriets uppdrag att ta fram förslag på värdefulla datamängder som ska tillgängliggöras, uppskatta nyttor med mera. 

Den ursprungliga tidpunkten för utredningens redovisning till regeringen var senast den 15 maj 2020. Nu är slutredovisningen framflyttad fyra månader till den 15 september.

Källa: regeringen.se